/ B&F Plus / Energetika i resursi: Konsolidacija pa restrukturiranje
BiF Analize Čitajte B&F online

Energetika i resursi: Konsolidacija pa restrukturiranje

This post has already been read 1039 times!

Poslovanje kompanija iz sektora energetike i mineralnih resursa u Srbiji je u 2012. godini generalno obeleženo blagim padom prihoda i značajnijim padom profitabilnosti. To se pre svega odnosi na sektor elektroenergetike i gasa, dok je naftni sektor poslovao profitabilno sa blagim rastom prihoda.

Rezultat poslovanja kompanija u energetskom sektoru je logična posledica regulacije svakog od pojedinačnih sektora. Naime, u 2011. godini je došlo do pune liberalizacije tržišta naftnog sektora što je, uz relativno visoke cene nafte na svetskom tržištu, dovelo do rasta cena u 2012. godini i posledično većih prihoda i profitabilnosti kompanija u ovom sektoru. Sa druge strane, cene u elektroenergetskom i gasnom sektoru su u 2012. godini uglavnom još uvek bile regulisane i na niskom nivou, što se odrazilo na smanjenje aktivnosti kompanija u tim sektorima, odnosno smanjenje prihoda i gubitke u poslovanju kompanija u ovim sektorima. Značajno je primetiti da je zbog konsolidacije gasnog i elektroenergetskog sektora u 2013. godini Vlada Republike Srbije odobrila značajnija povećanja cena električne energije i gasa.

energija

Srpska naftna kompanija NIS zabeležila je prihod od prodaje od skoro dve milijarde evra u 2012., što čini rast od 8,8%. U isto vreme EPS je zabeležio gotovo iste prihode u 2012. kao i u 2011. godini u dinarima. Iskazano u evrima, EPS je zabeležio pad prihoda od 10,2%. Od većih srpskih kompanija u 2012. godini značajan rast prihoda je ostvario samo Knez Petrol.

U 2012. godini, EFT je najveća kompanija ovog sektora u Srbiji, sa ostvarenim prihodom od 2,16 milijardi evra, što je smanjenje od -2,4% u odnosu na prošlogodišnji prihod. Međutim, istovremeno u 2012. godini je EFT ostvario značajno manju dobit u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat smanjenja rizika u poslovanju ove kompanije. Sa druge strane, NIS je uz povećanje prihoda ostvario gotovo identičan rezultat poslovanja kao u 2012. godini.

U vlasničkoj strukturi najvećih kompanija iz sektora energetike u 2012. godini nije bilo značajnih promena. Naftni sektor je u vlasništvu velikih inostranih kompanija, dok je gasni i elektroenergetski sektor još uvek uglavnom u državnom vlasništvu. Karakteristika gasnog i elektroenergetskog sektora u Srbiji 2012. je, pored niskih cena gasa i električne energije, da su najznačajnije kompanije Srbijagas i EPS u državnom vlasništvu. Radi konsolidacije poslovanja ovih segmenata, pored povećanja cena odobrenih u 2013. godini, u narednom periodu se može očekivati značajnije restrukturiranje navedenih državnih kompanija. Cilj restrukturiranja bi bio da se obezbedi njihovo profitabilno poslovanje, da bi one mogle da budu nosilac velikih najavljenih ulaganja u ovim sektorima (gasovod Južni tok, novi blok TE Nikola Tesla i Kolubara itd.).

Iako je trenutno snabdevanje srpskog tržišta energentima dobro, postoji jasna opasnost da trenutni elektroenergetski kapaciteti usled nedostatka ulaganja u prethodnom periodu ne budu u stanju da zadovolje očekivanu potražnju u budućem periodu. Usled toga se u narednom periodu može očekivati realizacija većih elektroenergetskih proizvodnih kapaciteta. Postignuti su dogovori oko realizacije velikih projekata izgradnje bloka Nikola Tesla B3, sa konzorcijumom Shenzhen Energy Group i China Environmental Energy, i Kolubara B sa italijanskim Edisonom. Kako postoji čvrsta strategija da se elektroenergetski sektor, odnosno EPS, ne privatizuje, to se najveći broj projekata planira kao zajedničko ulaganje sa strateškim partnerima iz inostranstva.
Darko Stanisavić, direktor, Deloitte

Rang lista: Top 500 kompanija, 50 vodećih banaka, 50 vodećih osiguranja u centralnoj Evropi
broj 100, septembar 2013.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close