/ B&F Plus / Šta pokazuju konsolidovani bilansi za 2015. godinu: Trećina privrede u nekoliko stotina kompanija
BiF Analize Čitajte B&F online

Šta pokazuju konsolidovani bilansi za 2015. godinu: Trećina privrede u nekoliko stotina kompanija

This post has already been read 1151 times!

Manje od 650 ekonomskih grupacija u Srbiji ostvaruje preko trećine prihoda i rashoda, i gotovo trećinu dobiti i gubitaka na nivou cele domaće privrede, a u njima radi i skoro trećina ukupno zaposlenih. U prethodnoj godini, Delta holding, MK Group i IM Matijević su imali najveći broj zavisnih pravnih lica, a najprofitabilniji su bili Telekom i Telenor.

U Srbiji je u 2015. godini, prema podacima Agencije za privredne registre (APR), poslovalo 659 privrednih grupacija koje su dostavile konsolidovane finansijske izveštaje, a obrađeni su izveštaji 642 poslovna sistema, u kojima matična pravna lica imaju kontrolu nad 1.899 zavisnih i pridruženih lica. U 2015. je konsolidacija bila manje izražena, što se odrazilo i na broj privrednih grupacija (21 manje u odnosu na godinu ranije), kao i na broj zavisnih i pridruženih pravnih lica koja su učestvovala u konsolidaciji (43 manje u poređenju sa 2014. godinom).

Privredne grupacije su ukupno zapošljavale 304.711 radnika, odnosno 30,7% svih zaposlenih u domaćoj privredi, obim poslovnih aktivnosti (3.262.600 miliona dinara) uvećale su za 1,5%, a umanjile rashode za 3,3%, što je rezultiralo profitabilnim poslovanjem i dobitkom od 63.265 miliona dinara. Profitabilno je poslovala 451 privredna grupacija, što je za 24 više nego prethodne godine.

Poslovna imovina, u ukupnom iznosu od 4.885.612 miliona dinara, smanjena je za 2,9%, a kapital za 5,4% u odnosu na godinu ranije. Obim finansiranja poslovne aktivnosti na teret obaveza (3.092.453 miliona dinara) zadržan je na prošlogodišnjem nivou, a ukupan gubitak u iznosu od 1.233.076 miliona dinara je za 8,3% manji nego u 2014. godini.

Ovakve kompanije svojim rezultatima veoma utiču na ukupna privredna kretanja, s obzirom da realizuju 35,6% ukupnih prihoda i 35,4% rashoda, 32,1% neto dobiti i 26,9% neto gubitka cele privrede.

Najuspešniji među velikima

U prethodnoj godini, Delta holding, MK Group i IM Matijević su imali najveći broj zavisnih pravnih lica, svako po 29, s tim što je u slučaju prva dva poslovna sistema taj broj istovetan kao i godinu pre, dok je u slučaju IM Matijević, koji je u 2014. imao samo dva zavisna pravna lica, došlo do izuzetnog povećanja.

Telekom je najuspešniji poslovni sistem u 2015. godini, u okviru koga je konsolidovano osam zavisnih pravnih lica, pri čemu su četiri poslovala u inostranstvu. Ukupni neto dobitak od 14.673 miliona dinara je manji za 17,6% u odnosu na prethodnu godinu, dok je obim poslovne aktivnosti uvećan za 3,6%, pa su poslovni prihodi iznosili 122.447 miliona dinara.

Telenor grupa, u kojoj posluju dva zavisna pravna lica, takođe beleži visoku profitabilnost, iako je njen neto dobitak od 9.715 miliona dinara manji za 7,8% nego prethodne godine. Poslovni prihodi (47.130 miliona dinara) uvećani su za 6,8%, a Grupa beleži i značajan rast finansijskih kapaciteta, budući da raspolaže poslovnom imovinom u iznosu od 55.481 milion dinara i kapitalom od 36.216 miliona dinara, koji su veći za 30,9%, odnosno 18,7% u odnosu na 2014.

Među najprofitabilnijima je i Delhaize, sa tri zavisna pravna lica, a ukupan neto dobitak od 4.457 miliona dinara je čak za 50,9% veći nego prethodne godine. Iako su poslovni prihodi ove trgovinske grupacije manji za 3,5%, oni su i dalje prilično visoki i iznose 87.916 miliona dinara.

Dinamičan rast profitabilnosti ostvaruje grupa Sunoko, čiji je neto dobitak u iznosu od 4.342 miliona dinara preko šest puta veći nego prethodne godine, poslovni prihodi (14.978 miliona dinara) su samnjeni za 17,5%, poslovna imovina (142.740 miliona dinara) skoro je četvorostruko uvećana, dok je kapital gotovo prepolovljen i iznosi 8.876 miliona dinara. Sunoko je prošle godine u svoj poslovni sistem uključio AIK banku kao zavisno pravno lice, uz koju kontroliše još jedno zavisno pravno lice koje je poslovanje obavljalo u inostranstvu.

Konkurencija za petama

Vrednosti prinosnog potencijala izražene su i kod grupacije Messer Tehnogas, u kojoj posluje pet zavisnih pravnih lica, čiji je ukupni neto dobitak uvećan na 3.639 miliona dinara, poslovna imovina (16.772 miliona dinara) uvećana je za 22,8%, a kapital (32.812 miliona dinara) za 29,3%. Najveći godišnji rast neto dobitka ostvario je Jugoimport SDPR (sa 128 miliona dinara u 2014. godini na 2.092 miliona dinara u 2015. godini), u čijem je sastavu sedam zavisnih pravnih lica. Ovaj poslovni sistem uvećao je i imovinu (15.602 miliona dinara) za 24,1%, kao i kapital (7.645 miliona dinara) za 22,2%.

Snažan rast profitabilnosti u 2015. godini beleži i MK Group, čiji je neto dobitak narastao sa prošlogodišnjih 1.052 miliona dinara na 2.832 miliona dinara. Među veoma uspešnim poslovnim sistemima je i jedan novajlija – Aman, u okviru kojeg je, počev od 2015. godine, konsolidovano pet zavisnih pravnih lica, a ukupan neto dobitak je iznosio 1.638 miliona dinara. Fiat Automobili, uprkos smanjenju obima aktivnosti za 10,6%, iskazao je prilično visoke poslovne prihode (139.588 miliona dinara), dok je neto dobitak (2.383 miliona dinara) manji za 3,3% nego godinu ranije. S druge strane, rast poslovne aktivnosti u prošloj godini zabeležila je Nelt grupa, čiji su poslovni prihodi (61.221 milion dinara) porasli za značajnih 64,7%, ali je neto dobitak (741 milion dinara) smanjen za dve petine. U sastavu Grupe poslovalo je devet zavisnih pravnih lica, od kojih tri u inostranstvu.

Primetno uvećanje obima poslovne aktivnosti i visok iznos poslovnih prihoda beleže i Victoria Group, kao i grupa Moj kiosk, a njihovi prihodi u iznosu od 56.998 miliona dinara, odnosno 31.233 miliona dinara, povećani su za 43,5%, odnosno za 44,5%. Obe grupacije su ostvarile i rast profitabilnosti, pa je Moj kiosk, koji u svom sastavu ima pet zavisnih pravnih lica, iskazao neto dobitak od 167 miliona dinara (u prethodnoj godini gubitak od 352 miliona dinara), dok Victoria Group, koja je kontrolisala 15 zavisnih pravnih lica, beleži gubitak (1.499 miliona dinara) za dve petine manji u poređenju sa 2014.

Natprosečni rast imovine i kapitala

Delta Holding se u prošloj godini izdvojio prilično obimnim finansijskim kapacitetima, budući da mu je poslovna imovina vredela 116.598 miliona dinara, dok je kapital iznosio 70.384 miliona dinara, što je tek za 0,8%, odnosno 0,4% manje nego prethodne godine. Istovremeno, poslovni prihod (48.856 miliona dinara) bio je manji za 3,9%, a neto dobitak od 725 miliona dinara je, takođe, smanjen i to za 8,2%.

Izraženo uvećanje finansijskih kapaciteta tokom 2015. godine zabeležila je PKB korporacija, tako da je njen kapital, u iznosu od 51.409 miliona dinara, dvostruko veći nego prethodne godine, a vrednost poslovne imovine od 62.790 miliona dinara porasla je za čak 81,7%. Međutim, ovaj poslovni sistem u čijem je sastavu sedam zavisnih pravnih lica, prošle godine je više nego pet puta uvećao neto gubitak i on iznosi 1.421 milion dinara, što je najdinamičnije godišnje uvećanje gubitka među svim grupacijama koje su izrazito negativno poslovale.

Dvostruki rast kapitala u poređenju sa prethodnom godinom beleži i IM Matijević, pa je na kraju 2015. godine ova grupacija raspolagala sa 17.145 miliona dinara kapitala, dok je njen neto dobitak (1.624 miliona dinara) u visini prošlogodišnjeg.

Proizvođači gubitaka

Najveći negativni rezultat iskazala je RTB Bor grupa, čiji je gubitak od 13.779 miliona dinara iznad visine kapitala (60.044 miliona dinara). S druge strane, neto gubitak grupe Molson Coors SER (7.850 miliona dinara) skoro je prepolovljen u poređenju sa prethodnom godinom, a manji neto gubitak za 39,1% beleži i grupa Zastava vozila, s tim što je on i dalje dosta visok (5.113 miliona dinara). Ukupan gubitak je takođe visok (81.057 miliona dinara), a poslovne aktivnosti i imovina pomenutog poslovnog sistema snižene su više nego za petinu, što je pratilo i smanjenje broja zaposlenih sa 1.151 na 540 radnika.

Višegodišnji gubitaš, Železnice Srbije, u 2015. godini je i dalje među najvećim gubitašima, kako po neto gubitku, (3.169 miliona dinara), tako i mereno ukupnim gubitkom (63.434 miliona dinara), mada su ti gubici značajno manji nego prethodne godine (73,1%, odnosno 59,9%). Njihovo smanjenje je najvećim delom rezultat korporativnog restrukturiranja u 2015. godini, kojim su iz matičnog pravnog lica Železnice Srbije izdvojene tri poslovne celine i osnovana nova akcionarska društva. Kao i godinu ranije, to matično pravno lice kontrolisalo je šest zavisnih pravnih lica.

Veliki gubitak iskazao je i Rudnap Group, s tim da je neto gubitak te grupe (2.708 miliona dinara) veći za trećinu u poređenju sa prethodnom godinom. Međutim, još izraženiji rast neto gubitka iskazala je ITM Group, čiji je gubitak od 2.052 miliona dinara veći 2,4 puta, kao i Holding Prva iskra, sa neto gubitkom od 1.201 milion dinara, što je više za 52,4% u odnosu na 2014.

Najveće ukupne gubitke (148.222 miliona dinara) u domaćoj privredi iskazalo je javno preduzeće Srbijagas, uz njihov godišnji rast od 3,2%. Ova grupacija je, istovremeno, prošle godine bila u samom vrhu po ostvarenim poslovnim prihodima (77.729 miliona dinara) i vrednosti poslovne imovine (142.794 miliona dinara). Njen neto gubitak u 2015. je drastično smanjen u odnosu na godinu pre, sa 45.972 miliona dinara na 362 miliona dinara. U sastavu Srbijagasa poslovalo je osam zavisnih i šest pridruženih pravnih lica, pri čemu jedno zavisno pravno lice (Agroživ) nije imalo poslovnih aktivnosti u 2015. godini.

 

Bilja Romić Punoš
decembar/januar 2016/17, broj 132/133

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close