/ Ekonomija / Raiffeisen opet najprofitabilnija banka Austrije
BiF Analize Čitajte B&F online

Raiffeisen opet najprofitabilnija banka Austrije

This post has already been read 733 times!

Raiffeisen Bank International AG (RBI) danas je potvrdila konsolidovani profit od 725 miliona evra za finansijsku 2012. godinu (prethodno najavljeno kao preliminarna cifra). „Iako je ovaj rezultat za četvrtinu ispod cifre objavljene za 2011. godinu, on nas još jednom stavlja prilično ispred svih drugih banaka u Austriji. Postigli smo ga i ove godine u izazovnom ekonomskom okruženju i uprkos značajnom uvećanju našeg racija dopunskog kapitala I, kao i plaćanja značajne bankarske takse,” izjavio je Herbert Stepic, predsednik RBI. Profit pre oporezivanja opao je za 24,9% na 1.032 miliona evra (2011: 1.373 miliona evra), dok je profit nakon oporezivanja opao za 23,2% na 748 miliona evra (2011: 974 miliona evra). Zarada po deonici opala je sa 3,95 evra za 2011. godinu za 1,25 evra na 2,70 evra. Upravni odbor će na Godišnjoj skupštini u junu 2013. godine predložiti da se za 2012. godinu isplati dividenda od 1,17 evra po deonici. Ovo bi rezultiralo isplatom od 228,7 miliona evra.

rajfajsen

Poslovna 2012. godina bila je pod uticajem nekoliko jednokratnih efekata. U prvom kvartalu, prodaja visoko kvalitetnih portfolija hartija od vrednosti rezultirala je u dobitku od 163 miliona evra. Dalje, ponovna kupovina hibridnih obveznica (hibridni tier 1 kapital) rezultirao je profitom pre oporezivanja od 113 miliona evra. Četvrti kvartal, međutim, bio je pod uticajem nekoliko negativnih jednokratnih efekata. Na primer, neto prihod od trgovanja nije doprineo operativnom prihodu u četvrtom kvartalu jer smernice IFRS za procenu derivata (oko minus 30 miliona evra). Preostali gudvil ukrajinske Raiffeisen Bank Aval (29 miliona evra) i manji gudvil za druge pridružene kompanije (9 miliona evra) su takođe otpisani.

Operativni prihod – izuzimajući gudvil rezervisanja – opao je za 6% ili za 336 miliona evra na 5.140 miliona evra.

Neto rezervisanja za gubitke po plasmanima opala su za 55 miliona evra na 1.009 miliona evra u 2012. godini. Ovaj pad može se pripisati većim smanjivanjima rezervisanja po rizičnim plasmanima zasnovanim na portfelju; pojedinačna rezervisanja po rizičnim plasmanima ostala su skoro ista g-n-g. Preovlađujuće teško ekonomsko okruženje, posebno u drugoj polovini 2012. godine, dovelo je do znatno višeg rezervisanja za gubitke po plasmanima, posebno u četvrtom kvartalu. U Mađarskoj, neto rezervisanja za gubitke po plasmanima opala su za polovinu na 241 miliona evra g-n-g (2011: 478 miliona evra). U Poljskoj, međutim, neto rezervisanja za gubitke po plasmanima uvećana su za 69 miliona evra na 127 miliona evra. Bilo je većih potreba za rezervisanjima uglavnom kada se radilo o klijentima iz privrede u centrali grupacije, u Slovačkoj i u Rumuniji.

Stopa loših kredita – tj. stopa loših kredita prema ukupnim kreditima fizičkih lica – iznosila je 9,8%, prema 8,6% prethodne godine.

Opšti administrativni troškovi veći su za 4,6% ili 143 miliona evra na 3.264 miliona g-n-g. Ovo uvećanje uglavnom je rezultat konsolidacije i integracije Polbank.

Troškovi zaposlenih, najveća stavka administrativnih troškova sa 49%, porasla je za 4% ili 67 miliona evra g-n-g, dostigavši 1.606 miliona evra.

Ukupna aktiva opala je za 7% ili 10,9 milijardi evra na 136,1 milijardu evra g-n-g, gde su valutni efekti imali tek marginalan uticaj. Iako je konsolidacija Polbank rezultirala uvećanjem od 6,2 milijarde evra, prilagođavanja strukture u izjavi finansijske pozicije u skladu sa strožim zahtevima Evropske bankarske institucije umanjili su ukupnu aktivu.

Broj poslovnica uvećan je za 178 na 3.106 u poređenju sa krajem 2011. godine. Poljska je zabeležila uvećanje od 300 poslovnica, a najveća smanjenja zabeležile su Ukrajina (84 manje), Rumunija (24 manje) i Mađarska (9 manje). RBI je usluživala ukupno oko 14,2 miliona klijenata krajem 2012. godine.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close