/ B&F Plus / Stavovi najuspešnijih preduzetnika u Srbiji i svetu o poslovnoj klimi: Malobrojni, ali ključni za napredak
BiF Analize Čitajte B&F online

Stavovi najuspešnijih preduzetnika u Srbiji i svetu o poslovnoj klimi: Malobrojni, ali ključni za napredak

This post has already been read 1594 times!

Mada najuspešniji domaći preduzetnici kao jednu od najvećih prepreka za brži rast ističu otežan pristup spoljnim izvorima finansiranja, podjednako kao i najbolji preduzetnici u svetu nastoje da ulažu u stalno inoviranje svog poslovanja i u kvalitetan kadar. Ovogodišnje istraživanje „EY Preduzetnički barometar“ pokazuje i da je skoro dve trećine najboljih preduzetnika u Srbiji spremno da svojim znanjem i iskustvom pomognu mladima koji su tek na početku preduzetničke karijere. Ovaj rezultat posebno ohrabruje ako se ima u vidu da preduzetnici, iako malobrojni u svakom društvu, predstavljaju glavne pokretače napretka.

Najuspešniji preduzetnici u Srbiji kao vodeće izazove u svom poslovanju navode nedostatak odgovarajućih kadrova, ograničen pristup spoljnim izvorima finansiranja usled nedovoljne diversifikacije tržišta kapitala i manjak podsticajnih državnih mera za dalje tehnološke inovacije u poslovanju. I pored toga, ogromna većina, čak 93% najboljih preduzetničkih kompanija je sprovodilo inovativne aktivnosti u poslednje dve godine, što ukazuje na veliki potencijal u ovoj oblasti, koji se može razvijati unapređenjem regulative. Stimulativnija poreska politika je takođe prioritetna za dalji rast preduzetništva, a čak 92% najboljih preduzetnika se zalaže za snižavanje poreske stope na zarade. Uporedo, potrebno je razvijati preduzetničku kulturu u javnosti i promovisati značaj preduzetništva za ukupan ekonomski razvoj zemlje, pokazuju neki od najvažnijih rezultata ovogodišnjeg istraživanja „EY Preduzetnički barometar“.

Istraživanje je sprovedeno među 115 najuspešnijih preduzetnika u Srbiji, od kojih najveći broj (37%) vodi kompanije u oblasti proizvodnje, a sledeća po zastupljenosti je delatnost informacionih tehnologija, u kojoj posluje 15% ispitanika. Sadašnji lideri brzorastućih i perspektivnih kompanija ušli su u preduzetništvo relativno mladi, u proseku sa 33 godine, pri čemu je za 66% njih to bio prvi preduzetnički poduhvat, dok je 24% anketiranih prethodno već vodilo jednu kompaniju. Danas ova preduzeća zapošljavaju u proseku 144 radnika, a prosečna starost samih kompanija je 22 godine. Slično kao i prethodne godine, većinu brzorastućih preduzetničkih kompanija vode muškarci (78%), a dve trećine najuspešnijih preduzetnika je visokoobrazovano.

Kako najuspešniji finansiraju svoje poslovanje?

Najnoviji rezultati pokazuju da 64% najuspešnijih domaćih preduzetnika finansira razvoj svog poslovanja iz sopstvenih sredstava, a među onima koji se zadužuju, najveći broj (33%) koristi komercijalne bankarske kredite. Kao osnovne prepreke za rast i razvoj preduzetništva u Srbiji, ispitanici su istakli otežano finansiranje i ograničen pristup kapitalu na domaćem, regionalnom i međunarodnom finansijskom tržištu. To je naročito izraženo u finansiranju mladih kompanija, koje posluju kraće od dve godine.

Veća dostupnost izvora finansiranja je bila jedan od prioriteta koje je postavila republička vlada u Strategiji rarzvoja MSP i Akcionom planu za period 2015.-2020. godine, prepoznajući da tržište finansijskih usluga nije konkurentno, a što je potvrdio i Izveštaj o konkurentnosti na globalnom nivou Svetskog ekonomskog foruma za period 2014-2015. godine. Srbija je u tom izveštaju, na listi od 144 zemlje rangirana na: 98. mestu po dostupnosti finansijskih usluga; 110. mestu prema pristupačnosti finansijskih usluga; 121. mestu po pristupu kreditima; 132. mestu po dostupnosti rizičnog kapitala.

S druge strane, globalna studija „EY Growth Barometer 2018“, pokazuje da pristup kapitalu ne utiče presudno na dalji rast i razvoj poslovanja preduzetničkih kompanija u svetu, ali da to jeste poseban izazov za žene preduzetnice. U ovom istraživanju, 18% preduzetnica je navelo da otežan pristup kapitalu predstavlja osnovnu prepreku za rast njihovog poslovanja, dok svaka peta kompanija koju vodi žena nema ni planove za pribavljanje kapitala, što je slučaj u samo 3% preduzetničkih firmi kojima rukovode muškarci. Uprkos tome, kompanije koje predvode žene zabeležile su prethodne godine brži rast u poređenju sa onima na čijem čelu su muškarci.

Predvodnici u inovacijama

Mala i srednja preduzeća daleko brže prepoznaju nove šanse na tržištu i spremnija su na rizik da realizuju uočene prilike. To je njihova osnovna prednost u odnosu na velike kompanije, ali i preduslov da zahvaljujući inovacijama opstanu u vremenu koje karakterišu izuzetno brze promene.

U Srbiji, 28% najboljih preduzetnika nastoji da njihova kompanija, osim na domaćem, postane respektabilna i na međunarodnom tržištu, a jedna petina ispitanika očekuje da će ulaganje u digitalizaciju ili tehnološku inovaciju dovesti do rasta poslovnih prihoda. S druge strane, globalno istraživanja kompanije EY pokazuje da na američkom tržištu svaki treći preduzetnik pribegava razvoju tehnoloških inovacija radi zadovoljenja potreba klijenata i kupaca, a svaki četvrti zbog zahteva koje nameće promena regulative. U našoj zemlji, čak 81% preduzetnika kao glavni motiv za uvođenje tehnoloških inovacija navodi zadovoljenje potreba klijenata, dok je za svega 2% njih primarni razlog zaštita od sajber napada.

U prilog oceni da preduzetnici veoma pomno prate promene u najvažnijim trendovima, govori i podatak da je u prošlogodišnjem globalnom EY istraživanju 74% njih izjavilo da ne planira uvođenje veštačke inteligencije u poslovanje, dok isti procenat anketiranih ove godine potvrđuje da će to učiniti najkasnije u naredne dve godine.

Obrazovni sistem koji podržava preduzetništvo

Sve veća automatizacija, međutim, ne znači da će ljudski kapital biti manje značajan za razvoj kompanija. Naprotiv, kako pokazuje izveštaj Svetskog ekonomskog foruma „The Global Human Capital Report“, odgovarajuće obrazovani kadrovi će biti odlučujući za dugoročan privredni rast. U ovom izveštaju koji je obuhvatio 130 zemalja, Srbija po vrednosti ljudskog kapitala zauzima 60. mesto, ali zato je po stopi nezaposlenosti na 112. mestu, a posebno je loše rangirana (122. mesto) kada se meri nezaposlenost mladih od 15 do 24 godine starosti. Kada je u pitanju kvalitet obrazovanja, naša zemlja se nalazi na 95. mestu, ali ohrabruje podatak da je po raznovrsnosti veština koje poseduju diplomci, Srbija pozicionirana na visokom 16. mestu.

Pronalaženje i angažovanje potrebnih kadrova je najveći izazov za čak 75% najuspešnijih domaćih preduzetnika. Ovogodišnji EY Preduzetnički barometar pokazuje da je 81% anketiranih jedinstveno u stavu da na njihovo poslovanje najviše utiče mogućnost da motivišu i zadrže kvalitetan kadar, dok 57% navodi da imaju teškoća i pri samom pronalaženju stručnih kadrova sa relevantnim iskustvom. U prošlogodišnjem istraživanju, 77% najuspešnijih preduzetnika je ocenilo i da mladi tokom školovanja na fakultetima ne stiču dovoljno praktičnih znanja i veštine koje zahteva savremeno poslovanje. Nasuprot tome, posebno ohrabruje podatak da se iz godine u godinu povećava broj najuspešnijih preduzetnika koji su spremni da postanu mentori mladim preduzetnicima, pa je takav stav u 2017. godine navelo 54% ispitanika, a u ovogodišnjem istraživanju 64% njih.

Iako preduzetnici nisu mnogobrojni ni u jednoj državi, pokazalo se da su oni glavni pokretači promena u društvu koje obezbeđuju njegov napredak. Tim pre, neophodno je stvoriti uslove koji omogućavaju ovakvim kompanijama da rastu i razvijaju se.

 

Mila Dimitrijević, rukovodilac odeljenja za marketing i komunikacije u kompaniji EY Beograd

decembar/januar 2018/19, broj 156/157

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close