Home Promo Ljubiša Veljković predsednik IO Milenijum osiguranja: U korak sa klijentima

Ljubiša Veljković predsednik IO Milenijum osiguranja: U korak sa klijentima

by bifadmin

Posle tri decenije rada, Milenijum je prepoznat kao kompanija koja poštuje najviše standarde u poslovima osiguranja

Ovo je godina jubileja za Milenijum osiguranje kada obeležavate 30 go- dina poslovanja. I kada sumirate, gde je Milenijum osiguranje zahvaljujući rastu i razvoju danas?

Za ove tri decenije prošli smo kroz mnoge izazovne periode, teške početke, često protkane neizvesnošću, ali smo uspeli da se fokusom na naš cilj, a to je stvaranje respektabilne i profesionalne osiguravajuće kompanije, izborimo da ih sve uspešno prevaziđemo i nametnemo se kao kompanija koja poštuje najviše standarde u poslovima osiguranja.
Danas, posle tri decenije rada, Mileni- jum predstavlja uspešnu i respektabilnu kompaniju u Srbiji sa oko 500 zaposlenih, koja je „inovator“ u mnogim oblastima osiguranja, a svakako nam služi na čast i činjenica što smo učestvovali u postavlja- nju novih standarda poslovanja u Srbiji.

Upravo naši rezultati dovoljno govore sami za sebe. Od obeležavanja prošlog jubileja pre deset godina, do danas, naša premija je povećana tri puta, a aktiva za oko četiri puta. Kapital i rezerve su takođe gotovo učetvorostručene, kao i tehničke rezerve koje su uvećane za više od tri i po puta. U 2021. godini zabeležili smo oko 300.000 polisa osiguranja. Sve su to pokazatelji da Milenijum iz godine u go- dinu stabilno raste i gradi svoju poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji.

Pandemija je doprinela jačanju svesti o zdravlju, a osiguravajuće kuće su reagovale tako što su se orijentisale na dobrovoljno zdravstveno osigu- ranje koje je u ponudi i Milenijum osiguranja. Šta su specifičnosti vašeg dobrovoljnog zdravstvenog osigura- nja, šta polisa Milenijum osiguranja omogućava?

Pored brojnih negativnih posledica koje je donela pandemija Covid 19, činjenica je da je ona istovremeno do- prinela jačanju svesti o značaju očuvanja zdravlja. Pokazalo se da je zabrinutost za zdravstveno stanje veća u zemljama koje pripadaju zemljama u razvoju, nego u razvijenim zemljama, što je posledica nivoa zdravstvene zaštite koja je dostup- na stanovništvu kroz državne servise zdravstvene zaštite.

Povećana tražnja za zdravstvenim uslugama, često u nivou višem od onih koje obavezno zdravstveno osiguranje pruža, posledično je doprinela ubrzanom razvoju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje na globalnom nivou čini gotovo polovinu premije neživotnih osiguranja. Ovo osiguranje je u kontinuiranom porastu, zbog brojnih benefita koje pruža klijentima, kako u prevazilaženju nedostatka pojedinih zdravstvenih usluga koje nisu pokrivene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, tako i u izboru lekara i bržoj dostupnosti zdravstvenih usluga. U narednom periodu se očekuje da će, na globalnom nivou, glavni nosilac razvoja u osiguranju lica biti upravo oblici godišnjih obnovljivih zdravstvenih osiguranja.

Milenijum osiguranje je prepozna-lo razvojne potencijale zdravstvenog osiguranja i ovo osiguranje ima karakter značajne vrste osiguranja u našem portfelju. Pomenuo bih da je iskusan tim profesionalaca u Milenijum osi- guranju, neposredno nakon izbijanja pandemije Covid 19 prvi na našem tržištu razvio paket dobrovoljnog zdrav- stvenog osiguranja koji uz standardne rizike pokriva i Covid 19. Razvoju zdravstvenog osiguranja pristupamo sa velikom pažnjom, pa naši paketi dobro- voljnog zdravstvenog osiguranja pokrivaju preglede dijagnostiku i hiruške intervencije u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Mi u Milenijum osiguranju posebnu pažnju pridajemo preventiv- nim pregledima, kao srž ovog osiguranja, prevencija je jako bitna, kako bi na vreme sprečili razvoj najtežih bolesti i povećali procenat uspešnog lečenja. Pored sistematskog postoje i druge op- cije dodatnog ugovaranja koje zaokružuju u potpunosti zdravstvenu zaštitu. Naši paketi zdravstvenog osiguranja su fleksibilni, maksimalno prilagođeni potrebama i želji naših klijenata. U želji da naš servis ka osiguranicima podignemo na još viši nivo, ovog leta oformili smo naš medicinski kontakt centar, koji će sigurni smo svojom profesionalnošću biti pravo osveženje na tržištu.

Glavni izazov pred finansijskim sekto- rom jeste inflacija, međutim izražen je sve više i sajber rizik. Kako poslovati u takvim okolnostima?

Svetska ekonomija je u poslednje vreme izložena velikim promenama, sa stopama inflacije koje su značajno više nego u prethodnom periodu, a pre- ma makroekonomskim predviđanjima, u narednom periodu bi moglo doći do usporavanja ekonomskog rasta na globalnom nivou. Dakle, u narednom periodu će privrede biti suočene i sa inflacijom i sa recesijom.

Ova dešavanja će se, u izvesnoj meri, negativno odraziti i na sektor osiguranja, kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji. U neživotnim osiguranjima je već primetan rast šteta, posebno u kasko osiguranju vozila, osiguranju od auto- odgovornosti, osiguranju građevinskih objekata, osiguranju izgradnje/montaže i osiguranju nezgode.

Uzročnici rasta šteta su poremećaji u lancima snabdevanja i nedostatak kvalifikovane radne snage, što dovodi do rasta cena materijala, cena rezervnih delova, kao i do rasta cena usluga. Očekivanja su da životna osiguranja neće biti u značajnoj meri pogođena rastom šteta, zbog prirode životnih osiguranja, ali inflacija višestruko deluje i na životna osiguranja. Sa jedne strane, može dovesti do smanjenje tražnje za uslugama životnih osiguranja i povećanih otkupa životnih osiguranja, kao rezultat smanjenja raspoloživih sredstava za potrošnju pod uticajem inflacije, dok sa druge strane rast kamatnih stopa može dovesti do rasta tražnje određenog segmenta stanovništva za proizvodima sa zagarantovanim isplatama.

Domaći sektor osiguranja je u ovaj period, koji je pun turbulencija, ušao jak i može se reći da je jedna od stabilnijih i regulatorno uređenijih privrednih grana. Naime, u prethodnom periodu su se svi bitniji pokazatelji u delatnosti osiguranja kretali uzlaznom putanjom, a naročito ka- pital i tehničke rezerve (rezerve za isplatu šteta), kao garanti solventnosti osigu- ravača.

Osiguravači unapređuju aktivan monitoring, kroz promptnije praćenje pokazatelja profitabilnosti, unapređuje se i praćenje boniteta klijenata, preduzima- ju se mere za naplatu potraživanja, a rizicima ulaganja se posvećuje velika pažnja. Upravljanje sajber rizicima je takođe u fokusu osiguravača i to predstavlja šansu za nove proizvode u sajber osiguranju, a takođe jača svest i o značaju klimatskih ri- zika i unapređuje se njihovo modeliranje.

Dakle, okolnosti u kojima posluju osi- guravači sa jedne strane predstavljaju pritisak, zbog rasta šteta i troškova po- slovanja, koji umanjuju profitabilnost, ali ubrzana unapređenja upravljanja rizicima, izazvana trenutnim okolnostima, sa druge strane, predstavljaju unapređenja, koja će na dug rok unaprediti poslovanje osiguravača. Primera radi, u Milenijum osiguranju smo formirali poseban sek- tor, sa ekspertskim multidisciplinarnim timom, koji je implementirao upravljanje rizicima u ceo sistem poslovanja, što je značajno unapredilo naše poslovanje.

Takođe, iako u Srbiji nije propisana obaveza obračuna adekvatnosti kapitala po standardima evropske unije (model Solventnost 2), tim Milenijum osiguranja adekvatnost kapitala iskazuje u svojim finansijskim izveštajima i po domaćim standardima (Solventnost 1), tako i po modelu Solventnost 2. Time potvrđujemo da smo ne samo stabilna kompanija, u koju osiguranici veruju, već i da kontinuirano unapređujemo svoje poslovanje, u skladu sa najnovijim standardima Evropske unije.

Obzirom na značaj zaštite poslovanja finansijskih institucija, pa i osiguravača, postoji posebna regulativa koja propisuje standarde IT sistema i njihovu zaštitu. Ta pravila su postavljena između ostalog i radi zaštite od sajber rizika. Uspostavljeni su sistemi sprečavanja neautorizovanog pristupa, reagovanje na tzv. zero-day napade, kao i kreiranje rezervnih kopija podataka. Krajnji cilj je smanjiti na minimum verovatnoću uspešnog napada na IT sisteme finansijskih institucija.

U 2012. godini premija po stanovniku bila je na nivou od 75 evra, da bi dece- niju kasnije dostigla 149 evra, podaci su Narodne banke Srbije. Gde vidite prostor za dalji rast premije?

Posmatrajući ceo region, evidentno je da postoji veliki tržišni potencijal za razvoj osiguranja. Primera radi, premija per capita je u Hrvatskoj oko 420 evra, u Srbiji oko 160 evra, u BIH 140 evra, a u Severnoj Makedoniji niže od 100 evra, što je značajno ispod proseka Evropske unije gde je premija per capita bila preko 2.000 evra.

Najzastupljenije je osiguranje od autoodgovornosti koje je u svim navedenim zemljama, sa izuzetkom Hrvatske, cenovno regulisano od strane države. Mišljenja sam da u narednom periodu u našoj zemlji ima osnova za cenovnu liberalizaciju osiguranja od autoodgovornosti, što će, ukoliko se ovaj proces sprovede na adekvatan način, dovesti do jačanja konkurencije na tržištu ovog obaveznog osiguranja.

Što se tiče dobrovoljnih osiguranja, nije realno očekivati da će osiguravači smanjenje profitabilnosti (pod pritiskom uvećanih šteta i troškova) nadoknađivati povećanjem premije u svim vrstama osiguranja, zbog jake konkurencije koja vlada na tržištu. Međutim, u segmentima u kojima postoji povećana tražnja, a to su zdravstveno osiguranje, osiguranje od odgovornosti, sajber osiguranje, kao i osiguranje malih i srednjih preduzeća, postoji značajan prostor za povećanjem broja osiguranja i time i do rasta ukupne premije.

Pored rasta premije ovih osiguranja, ne treba zaboraviti i oporavak putnog zdravstvenog osiguranja, nakon jenjava- nja pandemije Covid 19.

Osiguravači u narednom periodu treba da rade na daljem podizanju svesti, kako stanovništva, tako i privrede, o značaju osiguranja i rade na inovacijama i kreiranju jednostavnih i pristupač- nih proizvoda za klijente uz ulaganje u digitalizaciju. Ovo nameće način života i rada u sadašnjim okolnostima, koji zahteva brze, jednostavne i lako razumljive informacije. To traže klijenti i mi u Milenijum osiguranju upravo takve proizvode imamo i kontinuirano ih razvijamo.

Onlajn prodaja beleži rast, ali i dalje su dominantni načini prodaje preko zaposlenih u društvima za osiguranje. U kom pravcu će se dalje razvijati proces digitalizacije u sektoru osiguranja u Srbiji?

U sferi digitalizacije osiguranja ima puno prostora za dalja unapređenja. Pandemija je u svim sferama života dovela i do ubrzane digitalizacije, što se odrazilo i na poslovanje osiguravača. Trenutno se na domaćem tržištu online uglavnom nude proizvodi osiguranja domaćinstava, paketi pomoći na putu, kao i putno zdravstveno osiguranje. Mi u Milenijum osiguranju veliku pažnju posvećujemo razvoju digitalnog osiguranja i naše digitalne platforme smo prilagodili potrebama klijenata, svesni činjenice da klijenti osiguranja rado koriste online platforme jedino ako ih smatraju bezbednim i ako ih razumeju i ako su jednostavne za rad što smo mi obezbedili. Takođe, obezbedili smo i prijavu šteta i elektronskim putem, tako da naši klijenti imaju mogućnost izbora načina prijave štete pokrivene osiguranjem, na jednostavan i brz način.

Inovacije ključ za napredak

Često se navodi da su inovacije ključ promena. Koliko su zastupljene u sektoru osiguranja u Srbiji?

Sektor osiguranja u Srbiji se kontinuirano razvija, što potvrđuje i pokazatelj koji ste naveli da je premija osiguranja per capita 149 evra, a da je pre deset godina bila dva puta niža. Važne su inovacije, a možda još važnije je podizanje svesti za potrebom osiguranja, što zavisi i od kupovne moći stanovništva i privrede. Domaći sektor osiguranja ima dobre, profesionalne kadrove, spremne da izađu u susret svim potrebama klijenata za osiguranjem. Većina domaćih kompanija za osiguranje su deo velikih međunarodnih grupacija, što dovodi do brze implementacije novina koje se primenjuju i na tržištima razvijenih zemalja.

Tu bih, pored uvođenja novih proizvoda pomenuo i implementaciju MSFI 17 – novog standarda finansijskog izveštavanja, koji se smatra za jednu od najvećih globalnih promena u sferi osiguranja u poslednjih dvadeset godina. Cilj ovog standarda je, između ostalog, i da olakša razumevanje finansijskih izveštaja osiguravača i licima koja nemaju znanja specifična za osiguranje.

Iako domaća regulativa ne propisuje obavezu osiguravača u Srbiji da primenjuju ovaj standard, većina domaćih kompanija, obzirom da su deo međunarodnih grupacija, ubrzano rade na implementaciji ovog standarda u svoje poslovanje. Milenijum osiguranje, kao kompanija koja veliku pažnju posvećuje inovacijama i transparentnosti poslovanja, intenzivno radi na implementaciji ovog standarda i planira njegovo uvođenje u kratkom roku.

 

 

 

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar