by bifadmin

Lična karta: Biznis & Finansije

Mesečnik “Biznis & Finansije” osnovan je u oktobru 2004. godine, a prvi broj izašao je iz štampe 10. novembra 2004. godine.

Magazin „Biznis & Finansije“ je mesečnik koji su osnovali nekadašnji novinari i direktori u magazinu Ekonomist. S obzirom na svoju uređivačku politiku i tempo izlaženja, magazin se ne bavi dnevno političkim temama, već strateškim pitanjima značajnim za ekonomski i društveni razvoj – od makroekonomskih analiza svetskih i domaćih kretanja do naučnih, IT, kulturnih, ekoloških i sličnih tema.

Uredništvo nastoji da plasira analize koje se temelje na činjenicama, da teme obradi iz više različitih stručnih uglova, i da pored njihove specifičnosti ukaže na povezanost ekonomskog razvoja sa ostalim segmentima bez kojih nema kvalitetnog i održivog društvenog napretka. Zato su akcenti na novim idejama, proizvodima i uslugama u obrazovanju, nauci, ekologiji, tehnologijama, umetnosti i kulturi u najširem smislu, gde se pored analize aktuelne situacije nude i primeri konkretnih rešenja. Shodno tome, izvori informacija su relevantni na različite načine – od najuglednijih analitičkih kuća i stručnjaka, do sagovornika koji su u svom poslu ili sredini uradili nešto kreativno i kvalitetno i što može biti konkretan podsticaj i ohrabrenje i za druge.

Magazin je u privatnom vlasništvu nekoliko akcionara od kojih su neki i članovi redakcije (direktor i zamenik glavnog urednika). Časopis nije povezan sa bilo kojim poslovnim konglomeratom u Srbiji i u svom uređivačkom pristupu jasno razlikuje plaćene reklame i PR tekstove od sopstvene produkcije.

Zahvaljujući ovakvoj uređivačkoj politici, magazin sarađuje sa brojnim stručnjacima iz vodećih bankarskih i revizorskih kompanija i osiguravajućih kuća, kao i sa nezavisnim ekonomistima, sociolozima i drugim stručnjacima i vladinim institucijama istraživačkog tipa.

Magazin ima nekoliko specijalnih edicija: Biznis TOP u kojem daje rang liste preduzeća po različitim pokazateljima uspeha, Finansije TOP u kojem daje pregled finansijskih institucija i njihov rang (banke, revizorske kuce, penzioni fondovi, itd), i ediciju o MSP u kojem daje detaljan pregled poslovanja sektora malih preduzeća i TOP 500 kompanija u Centralnoj Evropi.

Pored ovih ključnih edicija, Magazin u saradnji sa različitim partnerima izdaje i posebne specijalizovane dodatke.

Čitalačka publika magazina je rukovodeći kadar i srednji menadžment u kompanijama, finansijskom sektoru, vladinim institucijama, ali zahvaljujući svojoj orijentaciji ka ekonomskom obrađivanju tema iz kulture, nauke, ekologije i drugih oblasti, čitaoci lista su i ljudi kojima ekonomija nije u opisu radnog mesta.

Naše najvažnije reference:

Jedini u Srbiji izdajemo već 15 godina godišnju ediciju koja je isključivo posvećena poslovanju MSP, preduzetništvu i inovacijama u preduzetništvu u potpuno različitim industrijama

Ova tema je veoma prisutna i kroz naša redovna izdanja, a deo tih tekstova je urađen u saradnji sa USAID-om i njegovim partnerima na projektima, od Ankete 1000 preduzeća i tema o alternativnim vidovima finanisiranja MSP i preduzetnika, preko izmena u regulativi, do novih tehnologija i inovacija, uključujući i naizgled tradicionalne delatnosti poput agrobiznisa i prehrambene industrije. Zajedno sa USAID-om uradili smo finalnu publikaciju o najvažnijim rezultatima BEP projekta.   Naša novina i analize koje su u njoj objavljene bili su glavni izvor za sačinjavanje posebne USAID-ove publikacije o dostignutom stepenu digitalizacije u Srbiji. Možemo dostaviti kompletne materijale koji su ubjavljeni u toj studiji i namenski rađeni za nju.

Mi smo strateški partner kompanije EY u projektu EY Preduzetnik godine – počev od targetiranja kandidata koji bi trebalo da se pozovu na učešće u projketu, preko organizovanja konferencija za promociju svakog novog konkursa – što uključuje koncept konferencije, moderiranje, pisanje poziva i saopštenja za novinare, do izrade finalne publikacije koja predstavlja životne i poslovne priče kandidata finalista i glavni je promotivni materijal kompanije EY za te svrhe

Bili smo strateški medijski partner GIZ-a za njihov najveći projekat tokom poslednjih četiri godine o Održivom ekonomskom rastu kroz podsticanje zapošljavanja mladih i preduzetništvo (YEP), u kojem smo:

  • targetirali kompanije potencijalne partnere u odabranim regionima za projekat i obezbedili saradnju sa njima;
  • koncipirali istraživanje među mladima – koji traže posao i posebno među onima koji razmišljaju o preduzetništvu;
  • uradili PR strategiju za promociju projekta u najširoj javnosti, a potom posebno za poslovnu javnost i posebno za mlade;
  • učestvovali u organizovanju događaja u Beogradu i drugim gradovima Srbije, u kreiranju koncepta, učesnika i bili moderatori na samim događajima – od lokalnih do konferencija na najvišem političkom nivou;
  • radili promotivne priloge i materijale u štampanoj i elektronskoj formi – interne za partnere i ekstrene za javnost;
  • uradili poseban sajt projekta i strategiju za promociju preko društvenih mreža; 

Ovaj projekat je dve godine za redom proglašen za projekat koji je imao najbolju vidljivost u javnosti na nivou celog GIZ-a u Srbiji i dobitnik je specijalne nagrade za uspešno promovisanje   

Kao strateški partner na YEP projektu, postali smo partner i u okviru Nemačko –srpske inicijative za održivi razvoj, pri čemu smo osim promotivnih materijala za najširu javnost, radili i posebne materijale za internu upotrebu i izveštaje o napretku projekata obihvaćenih saradnjom za glavne partnere u projektu – Ministratsvo privrede Srbije i Ministrastvo za ekonomske odnose Nemačke

Bili smo strateški medijski partner prvo BTIF-a (Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta u Beogradu) od samog njegovog nastanka, a potom Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, gde smo u saradnji sa švajcarskom vladom koja je jedna od glavnih donatora NTP-a radili PR strategiju za promociju ekonomije zasnovane na znanju, organizovanje događaja i moderiranje, i više različitih promotivnih publikacija

Bili smo medijski partner Svetske banke, kao deo tima za komunikacionu strategiju u reformi državne uprave. Učestvovali smo u koncipiranju i realizaciji publikacija koje su pre svega bile namenjene informisanju zaposlenih u državnoj upravi šta se planira od reformi, zašto, dokle se stiglo u reformama – kroz konkretne projekte i sagovornike, ali i u kreiranju sajta i informacija za širu javnost

Dugogodišnji smo medijski saradnik Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), a najnoviji zajednički poduhvat je medijsko predstavljanje projekta o budućnosti evropske Srbije

Dugogodišnji smo medijski saradnik i WM Equity Partners, kao i drugih kompanija, organizacija i nezevisnih konsultanata koji su u svom poslu u velikoj meri specijalizovani za problematiku MSP, bilo da je reč o različitim industrijama, poput ICT tržišta, ili alternativnih načina finanisiranja MSP i stratap kompanija kroz divesrifikaciju tržišta kapitala, ili pak o poreskoj politici koja ima najveći uticaj na poslovanje ovog dela domaće privrede.


Šta nudimo drugačije

Naša ponuda za strateško medijsko partnerstvo suštinski predstavlja onaj deo saradnje koji ne podrazumeva saradnja sa PR agencijama, jer mi po prirodi svog posla veoma dobro poznajemo privrednu situaciju u Srbiji i jedan smo od retkih medija koji već decenijama veoma intenzivno prati poslovanje MSP. Takođe, mi smo i sami malo preduzeće – jer smo sami vlasnici svoje novine – ne zavisimo ni od jedne političke stranke niti od bilo koje velike kompanije, ali zato se u praksi suočavamo sa svim onim problemima koje osećaju male firme u Srbiji koje nastoje da svoje poslovanje baziraju isključivo na tržištnoj konkurentnosti. To je verovatno i razlog zašto se tako dobro razumemo sa onim delom MSP zajednice u Srbiji koji zdravo posluje i imamo njihovo poverenje.