Home Promo Fokus na podršci privredi i građanima u aktuelnoj situaciji

Fokus na podršci privredi i građanima u aktuelnoj situaciji

by bifadmin

• Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 3,3% u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 86,48 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 2,3% i iznose 80,83 milijardi dinara.

• Krediti pravnim licima uvećani za 8,2% u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 85,69 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 24,0% i iznose 58,52 milijardi dinara.

• Dobit od kamata viša za 11,4% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 1,92 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 30,7% i iznosi 0,46 milijardi dinara.

• Neto dobit na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosi 0,79 milijardi dinara, što je za 25,4% bolji rezultat u odnosu na isti period 2019. godine.

• Bilansna suma je uvećana za 11,1%, sa 231,45 milijardi dinara na kraju 2019. godine na 257,02 milijardi dinara na kraju prvog kvartala 2020. godine.

• NPL racio na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosi 1,3%.

„Iako je prvi kvartal započeo sasvim solidno, uz očekivani dalji rast aktivnosti privrede i građana, aktuelna situacija izazvana pandemijom korona virusa prouzrokovala je poteškoće u proizvodnji i kretanju roba i usluga, a odrazila se i na likvidnost kompanija.

Naš fokus je od proglašenja pandemije usmeren pre svega na očuvanje zdravlja naših zaposlenih i klijenata, kao i na obezbeđivanje uslova da platni promet, plaćanja i priliv novca nesmetano funkcionišu. Na to nas obavezuje i naš status sistemske banke na tržištu Srbije, ali i tradicija i stabilnost jedne od najvećih bankarskih grupacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Intenzivna saradnja sa državnim institucijama doprinela je da ponuđeni paket pomoći privredi od strane Vlade Srbije, u koji smo se aktivno uključili, bude jedan od regionalno najznačajnijih u smislu odnosa prema očekivanom bruto društvenom proizvodu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

„Očekujemo da efekti aktuelne krize budu najvidljiviji u narednom periodu, kada ćemo preciznije znati i koliko su pogođene pojedine industrije. Ohrabrujuće je svakako to što pojedini sektori i makroekonomski pokazatelji nisu u velikoj meri pogođeni. Najbolji primer za to su infrastrukturni projekti, gde prema zvaničnim najavama vidimo kontinuiranu aktivnost, a s druge strane indikatori kao što je broj nezaposlenih nisu zabeležili veliki rast. Jedan od razloga za ovakav razvoj situacije su i pomenute stimulativne mere.

Podrške klijentima za očuvanje likvidnosti

U predstojećem periodu, bićemo usmereni na pružanje podrške klijentima za očuvanje likvidnosti, kao i na to da mogu na bezbedan i neometan način da obavljaju najveći deo svojih bankarskih poslova, koristeći digitalne kanale“, zaključio je Slavko Carić.

Na kraju prvog kvartala 2020. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 3,3% u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 86,48 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2019. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su takođe zabeležila rast za 2,3% i iznose 80,83 milijardi dinara.
Stanje kredita plasiranih pravnim licima sa krajem prvog kvartala 2020. godine iznosi 85,69 milijardi dinara i predstavlja rast od 8,2% u odnosu na kraj 2019. godine. Stanja depozita pravnih lica rastu i beleže značajan rast za 24% u poređenju sa krajem 2019. godine i iznose 58,52 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju prvog kvartala 2020. godine ostvarila 12,8% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi manji za 8,4%. U odnosu na isti period 2019. godine, operativna dobit Banke beleži rast od 76,2% i iznosi 0,99 milijardi dinara, dok je na kraju prvog kvartala 2019. godine Banka ostvarila 0,56 milijardi operativnog rezultata.

Na kraju prvog kvartala 2020. godine ostvareno je 1,92 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 11,4% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 1,73 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 30,7% i iznosi 0,46 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosila 0,35 milijardi dinara.

Ukupna neto dobit na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosi 0,79 milijardi dinara, što je za 25,4% bolji rezultat u odnosu na kraj istog perioda 2019. godine, kada je neto dobit iznosila 0,63 milijardi dinara. Kvalitetniji portfolio se ogleda kroz smanjenje NPL-a sa 1,4% koliko je iznosio na kraju 2019. godine, na 1,3% na kraju prvog kvartala 2020. godine.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala 2020. godine je veći za 4,6% u odnosu na kraj 2019. godine, tako da sada skoro 313 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Mreža Erste Banke broji 88 poslovnih jedinica na kraju prvog kvartala 2020. godine.

Prognoza

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar