Home VestiEkonomija Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

by bifadmin

 

Fizička lica čiji ukupan neto prihod u 2014. godini premašuje RSD 2.211.336 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu. Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, a lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

KPMG porez
Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji dopušta produženje roka za podnošenje poreske prijave uz ispunjenje sledećih uslova:
• pisani zahtev mora biti dostavljen Poreskoj upravi
• zahtev mora biti dostavljen pre isteka roka za podnošenje poreske prijave
• razlozi za produženje predmetnog roka moraju biti opravdani (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl.)
Zahtev za produženje roka za podnošenje poreske prijave se dostavlja u mestu u kojem se podnosi poreska prijava. O zahtevu za produženje roka za podnošenje poreske prijave rešava zaključkom Poreska uprava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Krajnji rok za podnošenje poreskih prijava može biti produžen najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.

 

Izvor: KPMG

Pročitajte i ovo...