Home VestiBiznis & Finansije Finansijske performanse privrednih društava u 2009. godini

Finansijske performanse privrednih društava u 2009. godini

by bifadmin

Poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji u 2009. godini karakteriše smanjeni obim aktivnosti. Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu, privredna društva su iskazala ukupne prihode u iznosu od 6,225,006 miliona dinara i ukupne rashode u iznosu od 6,300,184 miliona dinara, koji su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 7.3%, odnosno za 6.4%.

U ukupnim prihodima najveće učešće od 93.0% imaju poslovni prihodi, a u ukupnim rashodima poslovni rashodi od 89.0%.

Pad poslovnih prihoda praćen je padom poslovnih rashoda tako da su, i dalje, iz poslovnih prihoda pokriveni poslovni rashodi, te su privredna društva poslovala sa pozitivnim poslovnim rezultatom. Međutim, iskazani poslovni dobitak nije bio dovoljan da podrži teret servisiranja postojećih dugova, pa je posledično, usled visokih rashoda kamata i negativnih kursnih razlika, finasijski gubitak imao opredeljujući uticaj na iskazani neto finansijski rezultat. Pored toga, u 2009. godini u poređenju sa prethodnom godinom, došlo je do osetnog rasta ostalih rashoda (18.7%) uz istovremeno smanjenje ostalih prihoda (9.0%).

Po izveštaju Agencije za privredne registre, privredna društva u Republici Srbiji u 2009. godini na ukupnom nivou iskazala su negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 95,732 miliona dinara, koji je u odnosu na prethodnu godinu veći za 120.0%. Pri tome neto dobitak je iskazalo 51,114 privrednih društava, a neto gubitak 31,260 društava. Bez iskazanog neto finansijskog rezultata u 2009. godini poslovala su 7,284 privredna društva.

Bilansna aktiva, sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, iskazana je u iznosu od 9,484,808 miliona dinara i povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 5.6%. U strukturi bilansne aktive privrednih društava stalna imovina učestvuje sa 57.2%, a obrtna imovina sa 37.5%. U ukupnim sredstvima privrednih društava ulaganja u osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) iznose 4,053,502 miliona dinara, dok u okviru obrtne imovine ulaganja u kratkoročna potraživanja, plasmane i gotovinu iznose 2,408,960 miliona dinara, a u zalihe 1,064,616 miliona dinara.

Iako su investiciona ulaganja privrednih društava u 2009. godini nominalno povećana u odnosu na 2008. godinu, učešće stalne imovine u ukupnim sredstvima je smanjeno. Na pogoršanje strukture sredstava uticala su nagomilana potraživanja i rast gubitaka iznad visine kapitala koji su u toj godini rasli po stopi od 9.4%, odnosno 31.1%. Usled nedovoljne razvijenosti tržišta kapitala i nepovoljnih kretanja na tom tržištu uslovljenih krizom, privredna društva su u 2009. godini u većem obimu koristila pozajmljene izvore finansiranja, pa je brži rast dugoročnih i kratkoročnih obaveza od rasta kapitala doveo do smanjenja učešća kapitala u bilansnoj pasivi sa 44.3% na 42.4%.

U strukturi kapitala, osnovni kapital iznosi 3,238,743 miliona dinara, neraspoređeni dobitak 1,044,678 miliona dinara, rezerve i revalorizacione rezerve 813,549 miliona dinara, neuplaćeni upisani kapital 60,487 miliona dinara i gubitak 1,121,824 miliona dinara. Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju iznose 11,535 miliona dinara, a nerealizovani gubici 17,880 miliona dinara.

Učešće sopstvenog kapitala u ukupnim izvorima finansiranja smanjeno je sa 39.7% u 2008. godini na 36.7% u 2009. godini, što ukazuje na pogoršanje finansijske strukture privrednih društava. Ukupne obaveze privrednih društava u 2009. godini povećane su za 9.3% u odnosu na prethodnu godinu, i to dugoročne za 13.3%, a kratkoročne za 7.2%. Kao posledica navedenih tendencija, zaduženost privrednih društava je povećana tako da je 1 dinar pozajmljenog kapitala pokriven sa 0.64 dinara sopstvenog kapitala (prethodne godine 0.71 dinar).

Dodatno, poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji je opterećeno i visokim iznosom kumuliranih gubitaka18, koji sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine iznose 1,606,940 miliona dinara i povećani su za 16.9% u odnosu na prethodnu godinu. Gubici do visine kapitala iznose 1,121,824 miliona dinara, a gubici iznad visine kapitala iznose 485,116 miliona dinara.

Visok iznos kumuliranih gubitaka za posledicu je imao smanjenje sopstvenog kapitala, što se odrazilo na visoku stopu izgubljenog kapitala koja u 2009. godini iznosi 31.6% i značajno je povećana u odnosu na 2008. godinu kada je iznosila 27.8%. I pored otežanog pristupa eksternim izvorima finansiranja ukupni krediti u 2009. godini povećani su za 16.3% u odnosu na 2008. godinu i iznosili su 2,339,440 miliona dinara.

Takođe, u strukturi ukupnih izvora finansiranja, učešće ukupnih kredita je povećano na 24.7% za razliku od prethodne godine kada je bilo 23.2%. Usled smanjene raspoloživosti dugoročnih izvora finansiranja privredna društva su se preusmerila na korišćenje kratkoročnih izvora tako da su kratkoročni krediti rasli brže od dugoročnih (po stopi od 17.3%, odnosno 15.3%), pa se učešće dugoročnih i kratkoročnih kredita u ukupnim izvorima finansiranja u 2009. godini gotovo izjednačilo i iznosilo je 12.4%, odnosno 12.3%. Posmatrano po ročnosti struktura kredita je pogoršana što pokazuje i podatak da su kratkoročni i dugoročni krediti gotovo podjednako učestvovali u ukupnim kreditima (50.3%, odnosno 49.7%).

Ukupni krediti privrednih društava u 2009. godini su za 45.6% veći u odnosu na kumulirane gubitke, odnosno zadržali su približno isti odnos kao i u 2008. godini. Negativan neto obrtni kapital privrednih društava u Republici Srbiji u 2009. godini iznosi 143,569 miliona dinara i usled redukovanog obima poslovanja smanjen je za 8.9% u odnosu na 2008. godinu. Međutim, s obzirom na to da je za iznos negativnog neto obrtnog kapitala stalna imovina privrednih društava finansirana iz kratkoročnih izvora, njegova i dalje visoka vrednost ukazuje na nepovoljnu finansijsku strukturu i ozbiljnu ugroženost izmirivanja tekućih obaveza odnosno nedovoljnu likvidnost privrednih društava. Ukupne zalihe, sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, iznose 1,064,616 miliona dinara tako da je za ostvareni nivo poslovanja nedostajalo 1,208,185 miliona dinara dugoročnog kapitala.

Pročitajte i ovo...