Home VestiEkonomija Erste Bank Novi Sad: Neto dobit u 2017. uvećana za četvrtinu i iznosi 2,6 milijardi dinara

Erste Bank Novi Sad: Neto dobit u 2017. uvećana za četvrtinu i iznosi 2,6 milijardi dinara

by bifadmin

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 34,9% u odnosu na kraj 2016. godine i iznose 50,8 milijardi dinara, a depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 10,9% i iznose 56,5 milijardi dinara. Krediti pravnim licima niži za 4,6% u odnosu na kraj 2016. godine i iznose 56,6 milijardi dinara, dok su depoziti pravnih lica povećani za 52,8% i iznose 36,5 milijardi dinara.

„Ova godina je bila izuzetno uspešna, naročito u radu sa stanovništvom i preduzetnicima. Podržali smo više od 2.000 klijenata da obezbede stambeni prostor za sebe i svoje porodice. Kroz program našeg socijalnog
bankarstva „Korak po korak“, podržan je rast i razvoj 50 startap firmi i socijalnih preduzeća, a odobrili smo i prvi kredit organizaciji civilnog društva koja će pomoću njega multiplikovati pozitivan uticaj na zajednicu. U radu sa privredom generisali smo porast u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima kroz kredite, akreditive i garancije, dok je kod velikih preduzeća zabeleženo nešto niže kreditiranje“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Carić je posebno istakao da je višegodišnje uspešno poslovanje omogućilo i donošenje važne odluke o velikom investiranju u novi informacioni sistem i sveobuhvatnu transformaciju banke. „Kako bi naši klijenti mogli u još
većoj meri da iskoriste sve prednosti digitalizacije i personalizovanog pristupa, ušli smo ciklus velikih investicija u moderan i fleksibilan operativni sistem, poslednju reč tehnologije u sferi globalnih bankarskih softvera“, naglasio je Carić.

Na kraju četvrtog kvartala 2017. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 34,9% u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 50,8 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2016. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su takođe zabeležila rast, za 10,9%, i iznose 56,5 milijardi dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima sa četvrtim kvartalom 2017. godine iznosi 56,6 milijardi dinara i predstavlja pad od 4,6% u odnosu na kraj 2016. godine, od čega je efekat pada kursa 3,7%, tako da je realan pad stanja 1,0%. S druge strane, depoziti pravnih lica su se povećali za 52,8% u odnosu na kraj 2016. godine i njihovo stanje na kraju četvrtog kvartala 2017. iznosi 36,5 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je sa četvrtim kvartalom 2017. godine ostvarila 6,9% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi veći za 9,4%. U odnosu na isti period 2016. godine, operativna dobit Banke je veća za 1,7% i iznosi 2.572 miliona dinara, dok je na kraju četvrtog kvartala 2016. godine banka ostvarila 2.529 miliona operativnog rezultata.

U toku četvrtog kvartala 2017. godine ostvareno je 6.218 miliona dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 6,8% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je taj prihod iznosio 5.822 miliona dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 2,1% i iznosi 1.488 miliona dinara.

Ukupna neto dobit nakon četvrtog kvartala 2017. godine iznosi 2.632 miliona dinara, što je za čak 27,5% bolji rezultat u odnosu na isti period 2016. godine, kada je ostvarena neto dobit od 2.064 miliona dinara. Glavni razlozi povećanog rezultata su povećanje volumena i kvalitetniji portfolio, koji se ogleda kroz smanjenje NPL-a sa 6,7% na kraju 2016 godine, na 3,2 % na kraju 2017. Smanjenju su najviše doprineli otpisi potraživanja koja su 100% rezervisana po odluci Narodne banke Srbije. Ostvaren je i pozitivan neto prihod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki zaključno sa četvrtim kvartalom 2017.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju četvrtog kvartala 2017. godine je veći za 11,5% u odnosu na decembar 2016. godine, tako da sada više od 235 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Erste Banka je nastavila sa ekspanzijom svoje mreže, koja na kraju decembra 2017. broji 85 poslovnih jedinica, dok je ukupan broj aktivnih klijenata u decembru iznosio 391 hiljadu.

Pročitajte i ovo...