Home VestiEkonomija Triglav osiguranje Beograd nastavlja trend rasta premije i u 2017. godini

Triglav osiguranje Beograd nastavlja trend rasta premije i u 2017. godini

by bifadmin

Poslovanje Triglav grupe bilo je u 2017. godini profitabilno i u skladu sa strateškim usmerenjima. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sednici od 29. 3 .2018. prihvatio revidirani godišnji izveštaj Triglav grupe i matičnog društva za 2017. godinu. Uprava i Nadzorni odbor predložiće skupštini akcionara da se deo neto dobiti u visini od 56.837.870,00 evra iskoristi za isplatu dividende, što predstavlja 82 posto od konsolidovane neto dobiti za 2017. godinu. Predlog dividende iznosi 2,50 evra bruto po akciji. Predviđeni datum zasedanja redovne godišnje skupštine je 29. 5. 2018. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je na kraju 2017. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 27% (obračunato u evrima), što je najveći rast od svih društava Grupe Triglav izvan Slovenije.

Triglav grupa je realizovala 84,4 miliona evra dobiti pre oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona evra. Godina 2017. globalno se razlikovala zbog prirodnih katastrofa i sa njima povezanih štetnih događanja. Grupa je to uspešno kompenzovala visokim rastom premija i dobrom kontrolom troškova. Deo troškova u fakturisanoj premiji je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 0,5 postotnih bodova, na 24,8 posto. Prinosi od investicija – bez prinosa investicija životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 4% niži nego u 2016. godini. Njihovo smanjenje manje je od očekivanog, a određeni uticaj imali su prvenstveno jednokratni događaji, kad su realizovane kapitalne dobiti. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3%.

Zajednička premija dosegla je milijardu evra

Već treću godinu zaredom, Triglav grupa je ostvarila rast premije, koji je u 2017. godini iznosio čak 7%. Fakturisala je 1 milijardu evra konsolidovane bruto premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja, a planirano je bilo oko 930 miliona evra. Rast premija postignut je u sve tri grupe. Sa aspekta tržišta, rast je u proseku u Sloveniji iznosio 6%, a na drugim tržištima regiona Adria 10%. U skladu sa strateškim usmerenjem rasta i razvoja, Triglav grupa je u 2017. povećala deo premija osiguranja, koje su fakturisane na tržištima izvan Slovenije i to za 0,4 postotna boda, na 17,7%. Pogoršanje štetnog količnika bilo je ublaženo uz pomoć poboljšanog rashodnog količnika i postignuta je vrednost kombinovanog količnika na povoljnoj visini od 93,9%.

Obe priznate agencije za ocenu boniteta S&P Global Ratings i A.M. Best, koje ocenjuju Triglav grupu, ponovo su u 2017. godini dale visoke ocene kreditnog rejtinga »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mestu u regionu Adria (20-postotni udeo), a taj položaj zadržava i na svom najvećem, slovenačkom tržištu (36-postotni udeo). U 2017. godini poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srpskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom očuvala položaj odnosno udeo iz prethodne godine.

Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017-2020. zacrtala svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamične osiguravajuće i finansijske grupe, koja ostaje čvrsto na vodećem mestu u Sloveniji i šire u regionu. Klijenti su u centru svih aktivnosti Triglav grupe. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svoja strateška usmerenja. Klijentima je ponudila nove i poboljšane proizvode, dopunjavala ih je uslugama asistencije, jačala alternativne prodajne kanale, kao što su banke, lizing kompanije, turističke agencije, veb i mobilne aplikacije, a razvijala je i tehnološka i procesna poboljšanja u sektoru likvidacije šteta. Na nivou Grupe počele su se odvijati opsežne aktivnost za stvaranje naprednog, informatizovanog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. Kod razvojnih aktivnosti Grupa sarađuje sa startapovima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske saradnje.

„U 2017. smo dosledno sprovodili svoju strategiju i postigli dobre poslovne rezultate. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice na ovogodišnjoj Skupštini akcionara predložiće u skladu sa politikom dividendndi isplatu dividende u visini od 2,50 evra bruto po akciji. Novom politikom dividendndi želimo, na uravnoteženi način, da ostvarimo tri cilja i to: srednjoročno stalno postizati ciljnu adekvatnost kapitala Grupe, reinvestirati neto dobit u sprovođenju strategija rasta i razvoja Triglav grupe te akcionarima isplaćivati privlačnu dividendu“, istakao je predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar.

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Beograd je 2017. godinu završilo sa rastom ukupne premije od 27% (obračunato u evrima) u odnosu na prethodnu godinu. Neživotna osiguranja su zabeležila rast od 23% računato u evrima, segment životnih osiguranja pa je porastao za 84% u poređenju sa 2016. godinom. Društvo je zadržalo petu poziciju na tržištu, a prema poslednjim objavljenim podacima za treći kvartal 2017. godine ostvarilo je rast tržišnog učešća za 1 odstotni poen na 5,8%. Uspešno poslovanje Društva iz osnovne delatnosti osiguranja pokazuje i poboljšani kombinovani količnik.

„Prošlu godinu je obeležilo proširivanje i unapređenje poslovne mreže što nameravamo da nastavimo i u narednom periodu. Stručnost i dostupnost klijentima jedan je od ključnih faktora kojim je i do sada Triglav osiguranje Beograd postizalo dobre rezultate. U skladu sa strateškim opredeljenjem naše Grupe pored proširivanja poslovne mreže nameravamo da tržištu pružimo i usluge koje će im biti dostupne 24h na bilo kom mestu uz pomoć računara ili pametnih telefona. Na taj način, kupovina usluga osiguranja, kojima se štiti stečena imovina, će polako postajati navika i u našem okruženju, a ne obaveza ili namet“, izjavio je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

Krovna poruka godišnjeg izveštaja Triglav grupe za 2017. godinu je „energija Grupe“ koja odražava ojačani položaj Triglav grupe u regionu i dodatni zamah koji donosi razvoj savremene organizacione kulture. Izveštaj je pripremljen u digitalnoj formi kao interaktivni pdf-dokument na veb-stranici www.triglav.eu, kao i na samostalnom veb sajtu na slovenačkom i engleskom jeziku.

Pročitajte i ovo...