Home VestiEkonomija Raiffeisen Bank International: Konsolidovani profit uvećan za 24,4% i iznosi 344 miliona evra

Raiffeisen Bank International: Konsolidovani profit uvećan za 24,4% i iznosi 344 miliona evra

by bifadmin

U prvoj polovini 2014. godine, RBI je ostvarila profit pre oporezivanja od 518 miliona evra, što odgovara povećanju od 11%, ili od 51 milion evra godina-na-godinu. Operativni rezultat takođe je uvećan za 3% na 1.228 miliona evra, kao rezultat poboljšanih kamatnih margina i nižih opštih administrativnih troškova.

Profit nakon oporezivanja uvećan je za 19% i iznosi 371 miliona evra godina-na-godinu, dok je poreska stopa pala na 28%. Profit koji se može pripisati udelima bez upravljačkih prava opao je za osam miliona evra na minus 27 miliona evra. Ovo je rezultiralo konsolidovanim profitom od 344 miliona evra.

Što se tiče trenutne situacije u Rusiji, rukovodstvo Banke kaže da je uticaj sankcija na poslovanje RBI-a zaista mali. Oni Rusiju i dalje smatraju atraktivnim bankarskim tržištem srednjeročno i dugoročno i zato će ostati na ovom tržištu.

Zbog uvećanja kapitala koje je izvršeno početkom 2014. godine, prosečan broj akcija u prometu uvećan je za 278,5 miliona u prvoj polovini 2014. godine (uporedivi period prethodne godine: 194,9 miliona). Ovo je kao rezultat imalo zaradu po deonici od 0,88 evra. U istom periodu prethodne godine ova cifra iznosila je 0,91, na osnovu manjeg broja slobodnih deonica.

Raiffeisen

Neto prihod od kamata uvećan za 6%

Operativni prihod opao je za 2%, ili za 67 miliona evra, i iznosi 2.747 miliona evra godina-na-godinu.

U prvoj polovini 2014. godine, neto prihod od kamata uvećan je za 6%, ili za 117 miliona evra, i iznosi 1.954 miliona evra godina-na-godinu.
Opšti administrativni troškovi opali za 6% – odnos prihoda i rashoda poboljšan na 55%

Opšti administrativni troškovi opali su za 98 miliona evra u poređenju sa istim periodom prethodne godine, te iznose 1.519 miliona evra. Odnos prihoda i rashoda poboljšan je za 2,2 procentna poena i iznosi 55,3%.

Najveća komponenta u opštim administrativnim troškovima bili su troškovi zaposlenih koji čine 51%, a smanjeni su za 5% ili 39 miliona evra, tako da iznose 776 miliona evra.
Povećanje neto rezervisanja za gubitke po plasmanima najvećim delom uzrokovano krizom u Ukrajini

Neto rezervisanja za gubitke po plasmanima porasla su za 21% ili 99 miliona evra u odnosu na isti period prošle godine, tako da iznose 568 miliona evra, što je prvenstveno posledica viših neto rezervisanja za pojedinačne gubitke po plasmanima u Ukrajini. Sa druge strane, neto alokacije za rezervisanja za gubitke po plasmanima baziranim na portfoliju smanjene su za 6 miliona evra. Ovo odgovara smanjenom prihodu od prodaje loših kredita.

U periodu za koji se izveštava, NPL racio je ostao nepromenjen u odnosu na nivo sa kraja 2013. godine i iznosi 10,7%. Nenaplativi krediti su usklađeni sa rezervisanjima za gubitke po plasmanima u iznosu od 5.642 miliona evra. Time je racio pokrića NPL-a poboljšan i iznosi 65,3% u poređenju sa 63,1% sa kraja godine.
Ukupan kapital povećan i premašio 13 milijardi evra

Na dan 30.06.2014. godine, ukupan kapital RBI-a prema Bazelu III iznosio je 13.114 miliona evra. Ovo odgovara povećanju od 428 miliona evra u odnosu na podatak sa kraja godine, izračunatom prema Bazelu II, i to prvenstveno usled povećanja kapitala na početku 2014. godine. Nasuprot tome, u junu 2014. godine otplaćen je kapital učešća države u iznosu od 1.750 miliona evra. Kretanje ukrajinske grivne, ruske rublje i mađarske forinte takođe je imalo negativan uticaj.

Racio prekomerne pokrivenosti iznosio je 110,4% u odnosu na 98,5% na kraju 2013. godine, što se može pripisati povećanju kapitala sprovedenom na početku 2014. godine. Na osnovu ukupnog rizika, osnovni racio dopunskog kapitala 1 (tranzicioni) dostigao je 12,1%, sa raciom ukupnog kapitala na nivou od 16,8%.

Pročitajte i ovo...