Home TekstoviAnalize Srpski Zakon o rudarstvu i novine vezane za eksploataciona prava

Srpski Zakon o rudarstvu i novine vezane za eksploataciona prava

by bifadmin

Srbija poseduje značajne mineralne resurse, među kojima su lignit, bakar, olovo, cink i industrijski minerali. Geografska lokacija i raznolikost srpskih mineralnih resursa su nesumnjivo povoljni faktori za buduća ulaganja u sektor rudarstva. Poboljšanje zakonskog okvira i osiguranje uredne primene pravila od ključnog je značaja za jačanje poverenja investitora, omogućavanje finansiranja projekata i uspešnu realizaciju projekata na obostranu korist i privatnog i javnog sektora.

Novi Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima stupio je na snagu 16.12.2015. godine (u daljem tekstu: “Zakon iz 2015. godine”) sa glavnim ciljem da se privuku buduća ulaganja u geološka istraživanja i rudarstvo. Među različitim promenama koje je novi zakon uveo, postoje neke interesantne novine u oblasti prava na eksploataciju.

Dodela odobrenja za eksploataciju

Saglasno Zakonu iz 2015. godine, rudarski radovi se vrše na osnovu prethodnih odobrenja, i to: 1) odobrenje za eksploataciono polje ili odobrenje za eksploataciju; 2) odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova; 3) odobrenje za upotrebu rudarskih objekata.

Nosilac odobrenja za istraživanje sada ima pravo da podnese zahtev za zadržavanje prava na istražni prostor u cilju pripreme dokumentacije za dobijanje odobrenja za eksploataciju odnosno odobrenja za eksploataciono polje.

Novi Zakon razlikuje odobrenje za eksploataciono polje od odobrenja za eksploataciju, u pogledu predmeta eksploatacije i relevantnih uslova za izdavanje odobrenja.

Odobrenje za eksploataciju je potrebno za eksploataciju nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala i eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala predviđenih zakonom. Zainteresovana lica obično traže ovo odobrenje za kamenolome i manje projekte.

Za sve druge rude je potrebno odobrenje za eksploataciono polje. Od naročite pogodnosti za investitore, predviđeno je da se eksploataciono polje odobrava bez dokaza o zakonskom osnovu za korišćenje zemljišta (npr. pravo svojine, zakup, pravo službenosti), koji će biti potreban tek kada se bude podnosio zahtev za odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova. To pravo treba da postoji za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za period od najmanje deset godina, osim u slučaju nafte i gasa, kada se zahtev podnosi za period do deset godina.

U slučaju eksploatacije rezervi mineralnih sirovina od strateškog značaja za Republiku Srbiju (nafta i prirodni gas, ugalj, rude bakra i zlata, rude olova i cinka, rude bora i litijuma, uljni glinci) dostavlja se poseban akt Vlade o utvrđivanju javnog interesa za period od pet godina eksploatacije.

Postoji značajna zakonska novina u pogledu dobijanja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, uključujući postupak za dobijanje odobrenja za eksploataciju. Obavezno je dostavljanje menice ili dokaza o garanciji banke ili korporativne garancije u korist Republike Srbije (uz obavezan rok važenja od najmanje tri godine od dana izdavanja), u iznosu od najmanje 30% od iznosa predviđenog glavnim rudarskim projektom za poslove sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije.

Zakonom iz 2015. godine takođe je smanjen broj dokumenata potrebnih za izdavanje raznih odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i eksploatacije ruda.

Ukidanje ovlašćenja opština da izdaju dozvole

Najznačajnija novina koja bi mogla biti od značaja potencijalnim investitorima u ovoj oblasti jeste ta da opštine više nisu ovlašćene za izdavanje odobrenja za istraživanje i eksploataciju. Prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima iz 2011. godine (u daljem tekstu: “Zakon iz 2011. godine”), opštine su imale pravo da izdaju odobrenja za istraživanje određenih mineralnih sirovina, uključujući mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala. To je predstavljalo proceduralno opterećenje koje je usporavalo ceo proces izdavanja odobrenja za eksploataciju. Treba napomenuti da većina lokalnih opština u tom periodu nije imala ni potreban broj ljudi niti tehničke kapacitete za obradu i rešavanje takvih zahteva.

Na osnovu Zakona iz 2015. godine izdavanje svih odobrenja za istraživanje i eksploataciju spada pod nadležnost Ministarstva za rudarstvo i energetiku (u daljem tekstu: “Ministarstvo”), odnosno nadležnog organa Autonomne Pokrajine (u daljem tekstu: “Pokrajinski organ”) ako će se istraživanje/eksploatacija vršiti na teritoriji Autonomne Pokrajine. Ovoće znatno skratiti ukupno trajanje postupka za dobijanje navedenih odobrenja.

Troškovi

Nosilac odobrenja za eksploataciju kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova plaća naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Iznosi tih naknada ostali su isti kao u Zakonu iz 2011. godine.
Nova Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (“Službeni glasnik RS” br. 16/2016) uvela je mogućnost odloženog plaćanja duga po osnovu naknade u dvanaest mesečnih rata. Pravni osnov za odloženo plaćanje duga predstavlja ugovor zaključen između dužnika i Ministarstva/Pokrajinskog organa. Ako dužnik ne izvrši plaćanje dve mesečne rate ili na drugi način ne ispuni svoje tekuće obaveze, nadležni organ će raskinuti ugovor po službenoj dužnosti i pokrenuti postupak za prinudnu naplatu.

U pogledu korišćenja nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala (mermer, kreč, glina, pesak, šljunak, tehnički i arhitektonski građevinski kamen, itd.) i magnezita, predviđeno je da naknadu utvrđuje Vlada tokom poslednjeg kvartala tekuće godine za narednu godinu, prema vrsti mineralne sirovine. Prema Pravilniku o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala za 2016. godinu, ove naknade su ostale nepromenjene.

rudnici metala

Druga novina jeste da Zakon iz 2015. godine ne poznaje naknadu za korišćenje geotermalne energije kako bi se podstaklo veće korišćenje ovog resursa.

Fiksna naknada u visini od 5.000,00 dinara predviđena je za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa na površini do 0,5 km2. Za površine veće od 0,5 km2, naknada ostaje ista i iznosi 10.000,00 dinara po km2.

Ministarstvo finansija Srbije pripremilo je Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovaj zakon će obuhvatiti sve naknade koje pokrivaju eksploataciju i geološka istraživanja. Prema ovom Nacrtu, iznose naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa određuje Vlada na osnovu predloga Ministarstva za rudarstvo i energetiku. Nacrt takođe predviđa procentualne gornje granice u pogledu tržišne cene za svaku pojedinačnu rudu. Ovaj predlog trenutno čeka javnu raspravu pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. Očekuje se njegovo usvajanje tokom narednih meseci.

U vezi sa drugim administrativnim naknadama za razne zahteve u oblasti rudarstva, novi Zakon o administrativnim naknadama stupa na snagu 01.07.2016. godine, i donosi samo manje povećanje administrativnih naknada.

Prenos prava na eksploataciju

Zakon iz 2015. godine predviđa mogućnost da nosilac odobrenja za eksploataciju prenese svoje odobrenje na bilo koje društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnika. Odredbe u vezi sa prenosom su sada navedene u Zakonu a ne u Pravilniku, kao što je bio slučaj do usvajanja Zakona iz 2015. godine. Prenos odobrenja mora da odobri nadležni organ, odnosno Ministarstvo ili Pokrajinski organ, u zavisnosti od toga koji organ je izdao odobrenje.

Za razliku od Zakona iz 2011. godine, novi zakon ne predviđa izričito da zahtev za prenos odobrenja mora da podnese nosilac odobrenja za eksploataciju, zajedno sa overenim punomoćjem izdatim budućem nosiocu odobrenja. Uz to, Zakonom iz 2015. godine je smanjena dokumentacija koja mora da se priloži prilikom podnošenja zahteva zaprenos odobrenja. Naime, izvodi iz registrovanih podataka za trenutne i buduće nosioce odobrenja – najnoviji izveštaji o nadzoru koje su izvršili rudarski inspektor, geološki inspektor i inspektor za bezbednost više nisu potrebni.

Zaključak

Eksploataciona prava su važan deo zakonskog okvira kojim se regulišu rudarske aktivnosti u Srbiji. Zakonske promene koje se tiču eksploatacionih prava deluju kao korak ka usmerenijem procesu. alikao i kod svakog drugog zakonodavstva, praktične koristi novih odredbi tek treba da se pokaž. Imajući u vidu da je Zakon iz 2015. godine tek na početku primene i da su pravne nesigurnostiizvesne, stalne konsultacije između zainteresovanih strana iz relevantne privredne grane koje bi predvodilo nadležno Ministarstvo doprinele bi ostvarenju ciljeva zakonodavaca i olakšale bi dalje poboljšanje zakonskog okvira u oblasti rudarstva.

Autori: Milena Vlatković, Associate, Janko Nikolić, Senior Associate
JPM Janković Popović Mitić

Pročitajte i ovo...