Home Promo Neprestano unapređujemo naša tehnološka rešenja i pokrećemo pozitivne promene

Neprestano unapređujemo naša tehnološka rešenja i pokrećemo pozitivne promene

by bifadmin

Savremena tehnologija sve intenzivnije menja ekonomiju i društvo u kom živimo. Od stepena primene digitalnih rešenja danas zavisesve performanse poslovanja: efikasnost, produktivnost, kvalitet proizvoda i usluga, korisničko iskustvo, i na kraju profitabilnost.

ASEE je jedna od tehnoloških kompa- nija koja je svojim softverskim platfor- mama podržala i ubrzala razvoj brojnih industrija u jugoistočnoj Evropi.  Aleksandar Marinković, Country Leader, za Biznis i finansije govori o izazovima poslovanja u IT industriji i doprinosu koji ova kompa- nija ostvaruje u kontekstu razvoja lokalne ekonomije.

Kako vidite ulogu IT sektora u digital- noj tranziciji i na koji način ispunjava- te zahteve sve dinamičnijeg tržišta?

Uloga IT sektora u digitalnoj tranziciji je ključna i nezaobilazna. Kao vodeća sof- tverska kompanija, ASEE prepoznaje svo- ju odgovornost kao nosioca razvoja svih ostalih industrija. Neprekidno radimo na unapređenju sopstvenog poslovanja i rešenja kojima podržavamo naše klijen- te. Verujemo da su kontinuirano učenje i timski rad jedini način da ostanemo korak ispred svih. Više od 80 odsto zapo- slenih u ASEE u Srbiji su visoko obrazo- vani stručnjaci koji prate i kreiraju tržišne trendove i inovativne tehnologije. Prili- kom dizajniranja rešenja kombinujemo naše najbolje internacionalno iskustvo sa lokalnim talentima i znanjem, stvarajući tehnološka rešenja koja donose realnu vrednost našim klijentima.

Od stepena digitalizacije ekonomije jedne zemlje zavisi i njen stepen ra- zvoja. Kako biste u ovom kontekstu sagledali vaše proizvode i usluge?

Digitalizacija je ključni faktor u razvoju ekonomije jedne zemlje, a naši proizvodi i usluge imaju značajnu ulogu u tom procesu. ASEE već dugi niz godina podr- žava razvoj finansijskog sektora zajedno sa partnerima koji koriste naša softverska rešenja. Rekao bih da je digitalizacija usluga u bankarstvu i osiguranju na vrlo visokom nivou u odnosu na region. Kon- kretno, u prethodnih godinu dana broj korisnika mobilnog bankarstva porastao je za 11,7%, a broj transakcija putem pametnih telefona za čak skoro 30%. Plaćanje karticama takođe beleži pove- ćanje od 20% u istom periodu. Verujem da će se ovi pozitivni trendovi nastaviti u budućnosti, a dodao bih i da je domaće IT tržište tehnološki spremno i za dalja unapređenja.

Dodatno, naš proizvod ASEE Business Correspondence (ABC) pruža napredne funkcionalnosti za digitalnu transforma- ciju preduzeća, prilagođavajući se po- sebnim zahtevima svake kompanije. Im- plementacijom ovog rešenja naši klijenti ostvaruju pozitivne efekte na ukupne re- zultate poslovanja u brojnim aspektima.

Imajući u vidu novu regulativu po kojoj je za sve privredne subjekte obavezno uvođenje digitalnog arhiviranja od 1. ja- nuara 2024. godine, u našoj ponudi je i poseban modul – ABC eArchive kog je moguće lako prilagoditi konkretnim po- trebama svakog klijenta kako bi poslovali u skladu sa zakonom. Kompletno rešenje je dizajnirano kao cloud-ready kako bi bilo dostupno i manjim preduzećima.

Primena inovativnih tehnologija je neizo- stavan deo poslovanja svake kompanije. Kako se u ASEE stvaraju nova rešenja?

Inovacije su osnovni izvori rasta i naše kompanije i naših klijenata. Pored kon- stantnog unapređenja funkcionalnosti, u određene proizvode integrišemo i veštač- ku inteligenciju koja se, između ostalog, koristi za personalizaciju pristupa klijenti- ma i primenjuje u oblasti finansija i elek- tronske trgovine. Na ovaj način se višestru- ko unapređuje korisničko iskustvo, što je ključni faktor za postizanje konkurentske prednosti u današnjem poslovnom svetu. Posvećenost inovacijama omogućava nam da budemo lideri u stvaranju novih rešenja koja podržavaju rast i uspeh kako naše kompanije, tako i naših klijenata. Naš cilj je da budemo pokretači pozitiv- nih promena i da aktivno doprinosimo dobrobiti društva. Upravo kroz ovu viziju stvaramo tehnologiju budućnosti koja donosi koristi ne samo nama, već i celokupnom čovečanstvu.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar