Home VestiPolitika i društvo Koje su nove mere donete u borbi protiv nasilja u školi?

Koje su nove mere donete u borbi protiv nasilja u školi?

by bifadmin

Ministarstvo prosvete prihvatilo je većinu mera koje je predložila Radna grupa za suzbijanje nasilja u školama, a među tim merama su izmena Pravilnika o finansiranju obrazovnih ustanova, što će omogućiti zapošljavanje većeg broja pedagoga i psihologa, prihvaćene su i veće kazne za roditelje, kao i to da ocena iz vladanja od petog do osmog razreda ulazi u prosek.

Usvojene mere za suzbijanje nasilja:

1. Brojčano će se ocenjivati vladanje od petog do osmog razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, a ocena iz vladanja će ulaziti u prosek.

2. Učeniku se odlaže ispisivanje iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja. Nakon toga, ukoliko učenik želi i dalje da se ispiše, škola je u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinska meru koja je za učenika izrečena tokom postupka.

3. S obzirom na to da je kao teža povreda obaveze učenika već definisana „upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja“, na predlog Ministarstva, a uz saglasnost članova radne grupe, usvojeno je da škole Opštim aktom mogu da urede upotrebu mobilnog telefona tokom nastave.

4. Vršiće se izmene Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog/srednje obrazovanja i vaspitanja u cilju povećanja broja stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama. Predlog Ministarstva za broj izvršilaca u osnovnim školama (po 3 odeljenja manje):

– umesto od 8 do 23 odeljenja – predlaženo od 8 do 20 odeljenja – 1 izvršilac na poslovima stručnog saradnika.
– umesto od 24 do 31 odeljenja – predlaženo od 21 do 28 odeljenja – 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.
– umesto od 32 do 39 odeljenja predlaženo od 28 do 36 odeljenja – 2 izvršioca na poslovima stručnog saradnika itd.

Kako saznajemo, ministar prosvete, kao i članovi radne grupe su se složili da je potrebno povećati broj stručnih saradnika. Ružić je istakao da je neophodno uraditi analizu stanja broja stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, finansijsku projekciju efekata, a zatim i pribaviti saglasnost/odobrenje Ministarstva finansija, sa čime su se saglasili i članovi Radne grupe. Svi članovi Radne grupe su se složili da bi povećanje broja stručnih saradnika bila veoma značana mera u cilju prevencije nasilja, tom prilokom bi prioritet imali stručni saradnici koji u školama nemaju punu radnu normu. Takođe, pomenuto je da su školama pored psihologa i pedagoga potrebi i specijalni pedagozi, socijalni radnici, pre svega srednjim školama.

5. Povećanje nadoknade za rad odeljenjskih starešina od 4 % poveća na 7 %, uz izradu Pravilnika/Uputstva o radu odeljenjskih starešina. Istaknuto je da bi bilo značajno podržati značaj uloge odeljenjskog starešine i kroz donošenje Pravilnika/Uputstva o radu odeljenskih starešina. Naznačeno je da će uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate za odeljenskog starešinu zahtevati izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koja je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i da je potrebno uraditi finansijske efekte.

6. Povećanje postojećih novčanih kazni za roditelje. Postignuta je saglasnost da se poveća samo donja granica novčane kazne za roditelje. Novčanom kaznom od 10. 000 umesto dosadašnjih 5.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik za povredu obaveze iz člana 84. ovog zakona što predstavlja neopravdane izostanke učenika, upotrebu mobilnog telefona. prevare u ocenjivanju i za unošenje oružja i pirotehnike. Novčanom kaznom od 40.000, umesto dosadašnjih 30.000 do 100.000 hiljada dinara kazniće se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta ili učenika koji učini povredu zabrane iz čl. 111. i 112. ovog zakona odnosno fizičko, psihičko, digitalno, seksualno i drugo nasilje.

7. Potpisaće se novi memorandumi/revidiraće se stručna uputstava o saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiji, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvo pravde, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Svi članovi radne grupe su istakli značaj i neophodnost intersektorske saradnje kada je ova složena tema u pitanju.

8. Usvojene su predložene izmene Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, a koje se odnose:

– na veću učestalost i dužinu realizacije društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama – (umesto da se aktivnosti realizuju 2 do 3 puta nedeljno, realizovaće se 3 do 4 puta nedeljno) i vreme realizacije aktivnosti (umesto 15-45 minuta, aktivnosti će se realizovati u periodu od 30 do 60 minuta),

– takođe, usvojeno je da se društveno-koristan, odnosno humanitarni rad ostvaruje u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, odnosno stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, kao i da nijedna odabrana aktivnost društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada ne sme osobu koja je bila izložena nasilju, bilo da je reč o učeniku ili zaposlenom, izložiti mogućnosti nove viktimizacije.

Stav zaposlenih u Ministarstvu je bio da se aktivnosti društveno-korisnog rada ne mogu realizovati bez prisustva nastavnika, sa čim su se saglasili svi članovi Radne grupe. Šefica Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, Snežana Vuković je napomenula da će se prilikom izmene pomenutog Pravilnika revidirati i primeri aktivnosti društvno- humanitarnog rada za teže povrede i povrede zabrane.

9. Usvojena je i jedna od ključnih izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje koja će se odnosi na to da za treći nivo nasilja i zlostavljanja direktor ustanove podnosi prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obaveštava Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu u roku od 24 sata putem digitalne nacionalne platforme „Čuvam te“
sa prvim informacijama o događaju, a u roku od 48 sati sa potpunim informacijama i zaključcima sa sastanka tima.

Takođe, ustanova putem nacionalne platforme ažurira informacije o postupanju do zatvaranja predmeta, odnosno preduzimanja svih potrebnih mera i njihove evaluacije.

Zaposleni u Ministrstvu su istakli da će se prilikom izmene pomenutog Pravilnika, izmeniti i delovi Pravilnika koji se odnosite na planiranje preventivnih aktivnosti, uz isticanje značaja stručnog usavršavanja iz oblasti zaštite od nasilja za sve zaposlene toko svake školske godine.

Takođe, preciziraće se uloge Tima za zaštitu, kao i procedure postupanja u situacijama drugig i trećeg nivoa nasilja, nasilja koje se dogodilo izvan ustanove (kada deca nisu u svojstvu učenika) kao i postupanje u situacijama zloupotrbe mobilnih telefona prema drugim učenicima i prema zaposlenim. Biće pojašnjena uloga Nacionalne platforme „Čuvam te“ u evidentiranju prvog i drugog nivoa nasilja.

Izvor: Telegraf

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar