Home VestiEkonomija Šta građanima donose smernice NBS za olakšice prilikom otplate kredita?

Šta građanima donose smernice NBS za olakšice prilikom otplate kredita?

by bifadmin

Narodna banka Srbije objavila je novo izdanje rubrike „Korisno je da znate“ koje pojašnjava primenu njenih novih propisa vezanih za olakšice za otplatu kredita. Ove propise naša centralna banka je usvojila u decembru prošle godine kako bi komercijalnim bankama pojasnila na koji način mogu pružiti podršku građanima da izmire svoje obaveze, posebno onima koji imaju problem sa vraćanjem rata za kredit. Tako će banke ublažiti i rizike za svoje poslovanje, smanjujući mogućnosti za rast broja nenaplativih kredita.

Ivana Joksimović iz Sektora za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije istakla je da je navedenim propisima omogućeno banci da bez uticaja na svoj kapital fizičkim licima u finansijskim poteškoćama restrukturira potraživanje po osnovu odobrenog potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na tri godine dužu ročnost u odnosu na važeće regulatorno rešenje.

“Iz ugla dužnika, navedeno zapravo znači da će, ako dužnik ima probleme u izmirivanju obaveza ili je procena da će te probleme imati uskoro, banka nesmetano moći da mu produži rok za otplatu ove vrste kredita tako da taj rok za gotovinske i potrošačke kredite bude najduže devet godina, a za kredite odobrene za kupovinu motornih vozila najduže 11 godina”, naglasila je ona.

Ustupak u otplati kredita

Takođe, u okviru ovih rokova, dužniku može da se odobri ustupak u otplati kredita, bez obzira na stepen njegove kreditne zaduženosti u trenutku restrukturiranja.

“Važno je istaći i to da banke mogu da odobre dužniku opisani ustupak i na svoju inicijativu, uz njegov pristanak, postupajući po obrazloženom zahtevu dužnika. Dakle, u slučaju da podnosite zahtev za ovu vrstu ustupka, potrebno je da upoznate banku sa okolnostima koje negativno utiču na vašu mogućnost da uredno izmirujete svoje obaveze prema banci, nakon čega će banka oceniti da li postoje posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje vašeg finansijskog položaja”, istakla je Joksimovićeva.

Rok u kojem se može podneti zahtev banci za odobravanje restrukturiranja, po novim pravilima, nije ograničen, ali se ustupak pod propisanim uslovima može koristiti samo jednom. Pored toga, predviđeno je i to da uslovi otplate potraživanja ugovoreni odobravanjem restrukturiranja na opisani način ne mogu biti nepovoljniji u odnosu na ranije ugovorene uslove.

“Iako je reč o mogućnosti, a ne i obavezi za banku da dužniku odobri olakšicu u izmirivanju obaveza, Narodna banka Srbije je ovim unapređenjem regulatornog okvira kreirala sistemsko rešenje kojim se banke podstiču da izađu u susret građanima kojima je to zaista potrebno i u zajedničkom interesu ugovornih strana pomognu dužnicima da lakše izmire svoja dugovanja i prevaziđu izazove s kojima se suočavaju”, kaže Ivana Joksimović.

Produžavanje rokova otplate stambenih kredita

Pored mogućnosti ugovaranja olakšica za gotovinske, potrošačke i druge slične kredite, izmenama propisa produžena je primena mere usmerene na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima.

“To podrazumeva da banke i tokom ove godine, tačnije do 31. decembra, mogu da vam ponude olakšice u vidu produžavanja roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina od datuma dospeća poslednje rate kredita, a da se to produženje ne odrazi na regulatorni tretman potraživanja. Na taj način banke se dalje podstiču da produže rok otplate stambenih kredita za dodatnih pet godina u odnosu na ročnost koju ste inicijalno ugovorili s bankom, što u trenutnim okolnostima rasta stope EURIBOR u kratkom roku može smanjiti pritisak na korisnike stambenih kredita s varijabilnim kamatnim stopama i sprečiti rast problematičnosti stambenih kredita”, napominje ona.

Izvor: eKapija

Foto: Recha Oktaviani, Unsplash

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar