Home VestiEkonomija Pravo na odustanak kod kupovine preko interneta

Pravo na odustanak kod kupovine preko interneta

by bifadmin

Jedna od najkontroverznijih karakteristika kupovine preko interneta svakako je pravo kupca na odustanak, koje je istovremeno i dobra i loša strana ovog pravnog posla, zavisno od ugla posmatranja, odnosno interesa jedne ili druge ugovorne strane prenosi domen.rs. Pravu na odustanak svakako treba prići i kroz kontekst zloupotreba od strane ugovornih strana, i pronaći adekvatan modalitet formulisanja zakonskih odredbi, pa onda i njihovog tumačenja kako bi se ovaj „nusefekat“ sveo na razumnu meru, ako ga već nije moguće u potpunosti ukloniti.

Važnost koju zakonodavac pridaje pravu na odustanak najbolje se ogleda u nametnutoj obavezi e-trgovcu da kupcu ne samo omogući ovo pravo, već i da ga unapred pouči o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak, odnosno informiše i o činjenici da odustanak nije moguć u situacijama koje je taksativno propisao Zakon.

Naime, kupac sa svojstvom potrošača ima pravo da odustane od ugovora zaključenog preko interneta (i uopšte na daljinu) u roku od 14 dana, bez obaveze da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine robe ili usluge, i to slanjem jednostavne izjave koja se daje na posebnom obrascu za odustanak. Dakle, e-trgovac je dužan da u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe, potrošaču u pisanoj (i elektronskoj) formi preda, između ostalog, i obrazac za odustanak, koji on kasnije, u slučaju odustanka, popunjava i vraća mu. Pravo na odustanak će svakako postojati i ako se obrazac ne preda potrošaču.

S obzirom na karakteristike prodaje preko interneta, e-trgovac ima mogućnost da omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, s tim što je u obavezi da ga o prijemu tako popunjenog i poslatog obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi (uključujući i e-poštu). A tako poslata izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata e-trgovcu.

U slučaju da potrošač propusti pomenuti rok od 14 dana, njegov zahtev će se smatrati neblagovremenim, odnosno izgubiće pravo koje mu po ovom osnovu pripada.

Pomenuti rok od 14 dana se računa od dana kada je roba isporučena kupcu, odnosno od trenutka prelaska rizika. Važno je napomenuti da je rok za isporuku robe kod kupovine preko interneta 30 dana, osim ako nije ugovoreno drugačije. Dakle, ukoliko je e-trgovac ugovorom odredio drugi rok i o tome uredno obavestio kupca, koji se s tim složio prihvatanjem uslova, biće validan taj drugi rok.

Povraćaj novca

Nakon što potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatraće se da ugovor nije ni zaključen, s tim što se na e-trgovca i potrošača odnose prava i obaveze u vezi sa povraćajem datog, kao i prateći troškovi tog vraćanja. S tim u vezi, e-trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana, koji se ovaj put računa od prijema obrasca za odustanak. E-trgovac je dužan da postupak vraćanja novca sprovede na isti način kako je uplata i izvršena od strane potrošača, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja, pod uslovom da potrošač, zbog takvog povraćaja, ne snosi nikakve troškove. Međutim, povraćaj putem transakcije koja je nepovoljnija po potrošača moguće je sprovesti samo pod uslovom ako je potrošač to izričito zahtevao (dakle, nije se saglasio sa predlogom e-trgovca).

S obzirom na to da je na strani potrošača obaveza povrata kupljene robe, e-trgovac ima pravo da zastane sa povraćajem novca dok istu ne dobije nazad ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Povraćaj robe i troškovi slanja

Nakon što je poslao obrazac za odustanak, a najkasnije u roku od 14 dana, potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, a rok od 14 dana smatraće se ispoštovanim ako je potrošač poslao robu pre njegovog isteka.

Troškove direktnog vraćanja robe snosi potrošač, osim ako se trgovac saglasio sa tim da će ih on snositi ili ukoliko je propustio da prethodno obavesti potrošača da će biti u obavezi da ih plati.

U slučaju da se na robi jave oštećenja ili druga vrsta umanjenja vrednosti kao posledica rukovanja robom na neadekvatan način, za to će biti odgovoran potrošač. Dakle, potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Кada pravo na odustanak ne postoji?

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

kada je predmet ugovora pružanje usluge, a nakon što je usluga u potpunosti izvršena (ako je pružanje usluge otpočelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i ukoliko je potrošač potvrdio da mu je poznato da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor);
da je reč o robi ili usluzi čija je cena na tržištu promenljiva a na šta e-trgovac ne može uticati, i ako je reč o promenama koje mogu nastati tokom roka za odustanak;
da je roba proizvedena „po meri“ odnosno prema posebnim zahtevima potrošača ili ako se može nedvosmisleno zaključiti da je roba vezana za specifičnu osobu;
da je roba koja se isporučuje podložna kvarenju ili ima kratak rok trajanja;
da je roba isporučena zapečaćena i ne može se vratiti zbog zaštite zdravlja ili iz higijenskih razloga, ukoliko je otpečaćena nakon isporuke;
da je roba koja se zbog svoje prirode nakon isporuke neodvojivo meša sa drugom robom;
da je predmet ugovora alkoholno piće čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje e-trgovac ne može uticati;
ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja, a ukoliko je prilikom ove posete trgovac pružio i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao, ili dostavio i drugu robu (osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke), pravo na odustanak od ugovora se neće odnositi na ove dopunske usluge ili robu;
da su predmet ugovora zapečaćeni audio, video-zapisi ili računarski softveri, a koji su otpečaćeni nakon isporuke od strane potrošača;
isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa ne računajući pretplatničke ugovore koji za predmet imaju isporuku ovih izdanja;
ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
pružanja usluge smeštaja (osim onog u stambene svrhe), transporta robe, rentakar usluga, usluga povezanih sa pripremom i dostavljanjem hrane ili usluga koje su u vezi sa slobodnim aktivnostima (ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja);
isporuke digitalnog sadržaja pod uslovom da isti nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, ukoliko je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da je saglasan da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
Sa aspekta e-trgovine, isporuka digitalnog sadržaja posebno je interesantna, jer prodaja ove vrste robe putem interneta zauzima znatan udeo u ukupnoj e-trgovini, ali i iz razloga što je ovaj vid kupovine „robe“ koja se nalazi u nematerijalnoj formi najpogodniji i najdominantniji.

Da bi se ovaj izuzetak primenio, e-trgovac je dužan da pribavi prethodnu saglasnost potrošača ako se isporuka digitalnog sadržaja ne vrši na trajnom nosaču zapisa, kao i potvrdu potrošača da zna da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora.

Izvor: domen.rs, autor Dragan Milić, advokat

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar