Home VestiEkonomija Šta znači nova napomena na poleđini računa za Infostan

Šta znači nova napomena na poleđini računa za Infostan

by bifadmin

Informacija sa poleđine pridošlih računa za „Infostan“, zabrinula je građane

Naime, na poleđini računa je obaveštenje da je u toku donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, i da će ona da se primenjuje od narednog meseca.

Međutim, iz „Beogradskih elektrana“ uveravaju da nema razloga za brigu i da novog nameta neće biti, te će cena grejanja u načelu ostati nepromenjena.

Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, „Beogradske elektrane“ primenjuju Uredbu Vlade Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Tokom prethodnih godina razlike su bile neznatne, te nije bilo potrebno pribeći uvećanju, pišu Novosti.

„Cene toplotne energije za korisnike koji naknadu plaćaju prema zagrevanoj površini za stambeni prostor, odnosno prema instalisanoj snazi za poslovni prostor, neće se menjati“, navode u „Beogradskim elektranama“.

Naknada za toplotnu energiju

„Za korisnike koji naknadu za toplotnu energiju plaćaju prema potrošnji, a takvih je mali procenat, cene tarifnih elementa se menjaju i biće usaglašene sa tarifama izračunatim prema metodologiji, s tim što se ukupni troškovi za isporučenu toplotnu energiju neće značajno promeniti“, navode.

Uprošćeno, na formulu za formiranje cene, utiču tarifni elementi. Tako će vrednost instalisane snage za sve kategorije biti nova, skuplja za oko 600 dinara i to je samo deo naknade za toplotnu energiju. Međutim, cena isporučene toplotne energije ubuduće će biti niža, te u ukupnom ishodu, račun ostaje nepromenjen.

„Obračun prema zagrevanoj površini za kategoriju stambenih prostora neće se menjati i jedinična cena koja iznosi 1.302,46 dinara po kvadratu ostaće nepromenjena. Takođe, za kategoriju poslovnih prostora, koji grejanje plaćaju prema instalisanoj snazi, jedinična cena ostaje nepromenjena i iznosi 11.042,06 dinara po kilovatu“, kažu u preduzeću.
Iz „Beoelektrana“ napominju da do promena može da dođe ako troškovi nergenata porastu za više od tri odsto ili se smanje za više od pet odsto, i cene toplotne energije će se menjati, uz saglasnost osnivača, Grada Beograda.

Izvor: Večernje novosti

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

3 komentara

Ing Zoran Vukov 20. октобар 2021. - 16:55

Da bi shvatili postavljeni komentar potrebno je videti kretanje cene ruskog gasa u proteklih 30 god. Ukucajte Russien Natural Gas Manthli Price i pogledajte cene koje su date za 1.000.000 BTU . Da bi cenu preveli za 1000 m3 potrebno je datu cenu pomnožiti sa 36 jer se ruski gas isporučuje sa 36.000.000 BTU, a potom pomnožiti sa srednjim kursom USD $ zadnji dan u mesecu. Još nije data cena za Septembar 2021 koju možete videti ako ukucate Evropean Union Natural Gas Inport Price koja iznosi 22,84 $ ili 822,24 $/ 1.000 m3 što je do sada istorijski maksimum. Međutim prećutano je da jekrajem prethodne grejne sezone cana gasa bila na istorijskom minimumu, što se može videti. U Maju 2020 = 1,575 $ pa u Junu =1,752 $ i.t.d. pa je jasno da je gas u to vreme bio daleko ispod realne tržišne cene. Pored toga ulagano je u izgradnji Turskog toka i Severnog toka 2 , što je svakako skupa investicija i koju je trebalo otplaćivati, što je verovatno i razlog tako velikog skoka cene gasa.
Međutim niko nezna prave razloge za donošenje Uredbe o cenama toplotne energije i uvođenja u naplatu FIKSNIH TROŠKOVA , koji se naplaćuju u Beogradu do sada sa cenom 389,87 din/m2 god. Ako je cena kwh 7,57 din/kwh i podelimo 389,87 din/m2 god : 7,57 din/kwh=51,5019 kwh god korisnik akontaciono kupuje po m2 stana. Tako stan od 60 m2 kupi godišnje 3,090 kwh, koji nisu ni isporučeni i koji se ovako nezakonito fakturiše, Zašto je to uvedeno. U/vidom u cenovnike Beogradskih toplana od 2000 god pa sve do sada, lako je konstatovati da je ta naplata obavljana sa falsifikovanim cenovnikom, primenom DVOJNE CENE date kao PO POVRŠINI [din/m2 mesečno]. Korisnici nisu mogli da znaju da na ovaj način kupuju čak 3,75 puta više kwh nego što se godišnje prosečno isporučuje . Ispravne cene su prvi put date u cenovniku (koji nije postavljen u SL.listu grada Beograda br.23/2002 god) u zaglavlju PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE gde je cena za PAUŠALNU naplatu data na osnovu iskustvene količine kwh koja se godišnje prosečno isporučuje po m2 zagrevanog prostora u objektu i ona je iznosila 64,00 din/m2 , dok je cena kwj iznosila 0,70 din. Kada 64 podelite sa 0,70 din/m2 dobijate 91,428 kwh/m2 stana god. se prosečno isporučuje. Koliko je fakturisano sa DVOJNOM CENOM od 20,00 [din/m2 mes]. Ako ovu cenu pomnožimo sa 12 mes=240 [din/m2 god] a to je 3,75 puta veća cena nego ISKUSTVENA koja je stvarno ispravna. Kako je kalorimetar u zgradi ugrađen tek 2005 u leto, očigledno je da su Toplane znale koja se količina prosečno isporučuje god po m2 zagrevanog prostora u zgradi. I tu je i nastao sukob sa prethodnom Vlašču između premijera Zorana Đinđića koji je dobio izbore 2000 god sa sloganom POŠTENO. Ali nije doživeo da se reforma u plaćanju komunalnih usluga nikada, pa i sada ostvari jer bi se izgubio ogroman prihod koji se nezakonitom naplatom ostvarivao. Ali ovo se krije od građana i sadašnja vlast koristi se nezakonitom naplatom, i falsifikovanim cenovnikom. Više na ovu temu požete saznati ako ukucate DETALJNO OBJAŠNJENJE -KAKO NAS KRADU NA GREJANJU:

Odgovori
Ing Zoran Vukov 21. октобар 2021. - 09:25

Problem građana je što je Vlast formirajući Objedinjenu naplatu nezakonito otela pravo korisnicima da JKP izdaju račune za daljinsko grejanje, zajedničku električnu energiju i potrošnju vode (gde se ove potrošnje očitavaju na mernim instrumentima a očitavanja instrumenata se moraju obavljati u prisustvu ovlaštenog korisnika, koji očitano stanje unosi u OTPREMNICU koju potvrđuje radnik iz JKP i korisnik. Jedan primerak OTPREMNICE se čuva u dokumentaciji zgrade (a to sada niko nema i nezna da se zaduženja formiraju na osnovu koliko im treba novca pa i unošenjem stavki koje nisu predmet kupovine već se moraju naći u PRODAJNOJ CENI ( uvećanoj sa svim porezima i dažbinama) što se sada nezakonito radi. Definicija PRODAJNE CENE je obrisana iz prethodnog Zakona o zaštiti potrošača, a ona glasi Član 19 PRODAJNA CENA jeste konačna cena jednog komada robe , ili date količine količine robe, odnosno konačna cena usluge, uključujući sve poreze i dažbine. Znači prodajna cena kwh toplotne energije je konačna cena koja se prikazuje sa PDV a kao sada da se izvodi nekakav obračun uz dodatak izmišljenih stavki koje se već moraju naći u samom iznosu prodajne cene. Drugo PRODAJNA CENA se memože deliti na VARIJABILNI DEO i FIKSNI DEO i obračunavati fiksni deo 12 meseci , a varijabilni deo kada se toplotna energija isporučuje približno od 15 Oktobra do 15 Aprila.
Građani koji neznaju da su kalorimetri u zgradama ugrađeni još pre 16 sezona (2005 god što se od njih krije zaključavanjem potstanica čiji su vlasnici stanari koji su kupovinom stana platili i sve ostale zajedničke prostore u zgradi. Kalorimetri marke Simens , čuvaju očitana mesečna stanja 36 meseci unatrag pa se ovi podaci mogu očitati i sada u memoriji LOOP 2, i proveriti ispravnost svojih računa, na osnovu cenovnika Toplane objavljenog u SL. Listu grada Beograda Br. 56/2015 god. Cenovnik je takođe naknadno falsifikovan, a cena 7,57 din/kwh je jedino ispravna za korišćenje, objasniću zašto je tako. Daljinsko grejanje u Beogradu se obavlja već oko 60 god, a da se naplata ne obavlja zakonito. Kako u početku nisu postojalikalorimetri u potstanicama zgrada, naplata je vršena sa cenom [din/m2 mes]a da korisnik nije znao koliko kwh kupuje i koliko se godišnje isporučuje po m2 stana. Plaćanje je obavljano PRIZNANICAMA gde je stajalo samo iznos koji je korisnik trebao da plati. Bez mogućnosti da proveri ispravnost zaduženja. Ova praksa je nastavljena i nakon 2005 god kada su ugrađeni kalorimetri, a tada je morao da se izvrši obračun između kupljenih isporučenih kwh stanu, što ni danas se nevrši nezakonito.
U tekstu članka stoji da je naplata grejanja NAKNADA, što nije tačno. Dužnost prodavca TOPLANE je da on izda Račun na osnovu očitanih mesečnih stanja o isporučenim kwh Skupštini vlasnika stanova, a Skupština je u obavezi da račun proveri i podeli isporučene kwh na ukupnu stanbenu površinu svih korisnika. Dobijena količina kwh/m2 stana množi se sa prodajnom cenom za kwh od 7,57 i površinom stana korisnika i to je ISPRAVNO ZADUŽENE svakog korisnka. Korisnici su kupovinom stana kupili i grejna tela (radijatorei dr) a fakturisanje INSTALISANE SNAGE svakog meseca je REKET i krivično delo koje građanj na žalost nisu svesni već plaćaju ovako DRUGI SKRIVENI POREZ NA IMOVINU STANA, što ni advokati na žalost nisu svesni kao što sada protestuju za naknadu troškova za uzeti kredit, što je posao službenika i ta stavka je već u ceni KAMATE.

Odgovori
Ing Zoran Vukov 24. октобар 2021. - 12:48

Napomena na poleđini računa (redizajnirane priznanice koji samo liči na račun a to nije) znači da je u toku utvrđivanje novog cenovnika koji će se primenjivati od 1 Novembra 2021. Zašto je to redizajnirana priznanice?. Račun se izdaje sa stvarnim podacima o kupljenim kwh jer toplana to proizvodi zagrevanjem vode (a ne m2 stana) koju šalje toplovodom do korisnika gde se prenoseći toplotu hladi a ta količina predate energije je predmet prodaje i naplate. Prošlo je već 16 grejnih sezona a da se naplaćuje grejanje sa falsifikovanim cenovnicima gde se korisnik zadužuje sa količinama kwh godišnje koji nisu ni isporučeni. Da bi to shvatili objasniću cenovnik. Iznos od 1432,71 [din/m2 stana god] predstavlja proizvod dve veličine: količinu kwh koja se fakturiše godišnje po m2 stana pomnoženo sa prodajnom cenom za kwh za Beograd je to 7,57 din/kwh. Tako ako 1432,71 din/m2 god podelimo sa 7,57 din/kwh dobijamo sa koliko kwh godišnje korisnik kupuje, a to iznosi 189,2615 kwh/m2 god. Tako stan od 60 m2 sa 12 AKONTACIONH UPLATA je kupio 60 x 189,2615 kwh=11.355,69 kwh. U sezoni 2020/21 isporučeno je (PO MERENJU) 107,5703 [kwh/m2 god] pa je stan od 60 m2 dobio : 189,2615 kwh/m2 god (kupio) – 107,5703 kwh/m2 (dobio)=81,6912 kwh kwh/m2 nije isporučeno. Što iznosi za stan od 60 m2 =4.901,472 kwh je više platio. Međutim krijući ove podatke i ne vršenjem OBRAČUNA prisvojeno mu je vrednost od 4.901,472 kwh x 7,57 din/kwh=37.104,14 din. (NEZAKONITO). Kako je plaćajući za Maj pa zaključno sa Oktobrom (6 meseci) kupio još 5.677,845 kwh, očigledno je da je ukupno (zbog ne prikazivanja obračuna u pretplati ukupno 4.901,472 kwh + 5677,845 kwh=10.579,317 kwh, što je skoro količina koja se godišnje nezakonito fakturiše sa IZNOSOM AKONTACIJE koja odgovara naplati sa 6 akontacija a ne sa 12 jer tako godišnje plaća iznos troška za dve grejne sezone. Ovo korisnici nisu svesni jer u RAČUNU INFOSTANA ne prikazuje očitana stanja kalorimetra u zgradi kao i ukupna stanbena površina a i jedinična cena za kwh od 7,57 din, Što svaki račun mora da ima. Ova redizajnira PRIZNANICA služi za obmanu korisnika kako bi izgledom ličila na Račun a to nije. Račun se izdaje na osnovu stvarne isporučene količine kwh pomnoženo sa prodajnom cenom za kwh i površinom stana.
Korisnici koji plaćaju „PO UTROŠKU“ pored plaćanja stvarne isporučene količine kwh (što je njihova stvarna obaveza) ovi kwh koji nisu ni isporučeni fakturišu se tokom cele godine sa iznosom od 389,87 din/m2 god , nazvano kao INSTALISANA SNAGA a to je umanjen iznos ispravnogg iznosa AKONTACIJE(falsifikovann cenovnik koji nije primenjivan a koji si naknadno falsifikovali 2010 god u SL listu 34/2010 i 35/2010 uvodeći naplatu tobože po UTROŠKU, gde je ispravna AKONTACIJA UMANJENA prvo ~ za 25%, kako bi se korisnici odlučili da ugrade delitelje toplote (koji nisu ni odobreni i priznati od KONTROLE MERA, jer tada niko nebi mogao da utvrdi svoju stvarnu obavezu.
Vlast sprema kao novu obmanu korisnika videće se kada objave novi cenovnik , tek tada

Odgovori

Ostavite komentar