Home VestiPolitika i društvo Kako nezaposleni mogu ostvariti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje

Kako nezaposleni mogu ostvariti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje

by bifadmin

Logično bi bilo očekivati da nezaposlena mogu besplatno da ostvare pravo na zdravstvenu knjižicu, a da li je baš tako pojašnjava na sajtu Infostuda pravnik Milan Predojević.

Najpre treba reći da se razlikuje način ostvarivanja ovog prava kod lica koja primaju novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) nakon što ostanu bez posla, od realizacije prava na zdravstvenu knjižicu kod ostalih nezaposlenih lica.

Lica koja primaju novčanu naknadu od NSZ

Za vreme ostvarivanja prava na novčanu naknadu, korisnik novčane naknade ima pravo i na zdravstveno osiguranje na teret budžeta Republike Srbije, odnosno na besplatnu overu zdravstvene knjižice. Tačnije, tokom korišćenja prava na novčanu naknadu, NSZ ima obavezu da vrši obračun i uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sva lica koja su korisnici prava na novčanu naknadu. Članovi porodice korisnika prava na novčanu naknadu mogu se preko njega osigurati, ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

U slučaju prestanka prava na korišćenje novčane naknade, isplata novčane naknade se nastavlja dok je lice koje prima novčanu naknadu sprečeno za rad zbog bolesti, u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže do 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti za rad. Izuzetno isplata novčane naknade se nastavlja za sve vreme trajanja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta,a ne samo 30 dana. Kod nastavka isplate novčane nakande, nastavlja se i overa zdravstvene knjžice preko NSZ.

Podsetimo, lica prilikom prestanka radnog odnosa imaju pravo na novčanu naknadu kod NSZ. Ovo pravo ostvaruje lice ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci.

Overa zdravstvene knjižice za ostala nezaposlena lica

Nezaposlena lica, koja spadaju u kategoriju socijalno ugroženog stanovništva, iako nisu korisnici novčane naknade, imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje. Ovo pravo ostvaruju samo pod uslovom da mesečni prihod po članu porodice nezaposlenog lica, u mesecu podnošenja prijave na osiguranje, ne prelazi iznos minimalne zarade u neto iznosu, utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Ovo pravo može da ostvari i nezaposleno lice koje nije prijavljeno kod NSZ na evidenciji. Dakle, ako se ne ostvaruje novčana naknada, nije neophodno biti prijavljen kod NSZ da bi se ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti. Uslovi su postavljeni samo u pogledu nivoa primanja domaćinstva u kojem lice živi i ono mora biti ispod propisanog nivoa, to jest cenzusa. Pod članovima porodice podrazumevaju se samo roditelji, supružnik i deca onog lica koje se prijavljuje na zdravstveno osiguranje, a koje žive sa njim u domaćinstvu, odnosno koja imaju prebivalište prijavljeno na istoj adresi.

Podaci o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica određuju se Pravilnikom o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica. Primera radi, maksimalna zarada po članu domaćinstva, ako se lice prijavljuje na osiguranje u septembru, može biti 35.414,72 dinara neto (nivo minimalne zarade propisane zakonom za septembar). Ako lice živi samo, onda je ta granica prihoda 46.039,14 dinara (minimalna zarada propisana zakonom za mesec septembar uvećana za 30%). Ako je prihod viši od navedenih iznosa, nema besplatne overe zdravstvene knjižice.

Nezaposlena i socijalno ugrožena lica sa mesečnim prihodom ispod cenzusa, kao dokaze za prijavu na besplatno zdravstveno osiguranje po osnovu statusa nezaposlenog lica podnose: važeću ličnu kartu– fotokopiju ili očitanu biometrijsku ličnu kartu/potvrdu o prebivalištu od MUP ako nemaju ličnu kartu; Izjavu o članovima porodice i prihodima po članu porodice (Obrazac CZ), uz dokaze o prihodima svih članova porodice. Dokazi o prihodima jesu – za člana porodice koji je penzioner – poslednji ček od penzije; za člana porodice koji radi – uverenje o ostvarenoj zaradi i tako dalje.

Osiguranici RFZO pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice. Zdravstvena knjižica dobija se prilikom prijave na zdravstveno osiguranje u nadležnoj filijali, odnosno ispostavi RFZO. Prava iz zdravstvenog osiguranja lica ostvaruju na području filijale na kojoj imaju prijavljeno prebivalište, a zdravstvenu knjižicu im izdaje i overava nadležna ispostava, odnosno filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, prema prebivalištu.

Više o ovome možete pročitati na sajtu Infostuda.

Foto: Online Marketing, Unsplash

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar